DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

ACOD Spoor is op de nationale paritaire commissie van 10 juli tussenbeide gekomen om, overeenkomstig de reglementeringen, te vragen om de punten, die laattijdig op de dagorde werden geplaatst, in te trekken en uit te stellen. Deze punten hebben betrekking op maatregelen, die een rechtstreekse impact hebben op het personeel, aangezien ze gaan over de aanvaarding van een nieuw tuchtreglement (ARPS 550) en de goedkeuring van een arbeidsreglement, waarover nog juridisch advies wordt ingewonnen.

De andere dossiers, die gunstig zijn voor de personeelsleden en hun welzijn, vormen geen probleem en zijn overigens door de ACOD goedgekeurd op vergaderingen van de nationale paritaire subcommissie.

De voorzitter van de NPC heeft naar onze argumenten geluisterd en voorgesteld om de omstreden punten in te trekken.

Een vakorganisatie heeft er dan voor gekozen de zitting te verlaten, zodat de vergadering niet heeft kunnen plaatshebben en waardoor een nieuwe bijeenkomst is voorzien op 19 juli.

Door sociaal overleg over de grond van de zaak te eisen en een degelijk debat op te leggen, laten we ook de rechten van het spoorwegpersoneel respecteren.

De werknemers verdelen en de polemiek aanwakkeren speelt alleen in het voordeel van de directie en de ACOD weigert die lijn te volgen.

Inzake sociale dialoog willen we ons geenszins als moraalridders opwerpen, maar aanvaarden we evenmin dat anderen ons op dit vlak de les lezen.


Neem voor meer informatie contact op met uw gewestelijk bestendig secretaris.