DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Het nationaal secretariaat van de ACOD Spoor/ CGSP Cheminots heeft zich op donderdag 17 juli 2014 gebogen over de antwoorden en voorstellen, die de Directie NMBS Technics heeft gegeven na de staking van 3 juli 2014 in de HST werkplaats van Vorst en naar aanleiding van de tweede stakingsaanzegging, die is ingediend voor 29 juli 2014.

Op de vergadering van de werkgroep van de nationale paritaire subcommissie van woensdag 16 juli , gevolgd door een verzoeningsvergadering, heeft de directie NMBS Technics de principes van de beheersovereenkomst tussen de NMBS en THI Factory (Thalys) voorgelegd en ook gereageerd op de in de stakingsaanzegging vermelde punten:

Beheersovereenkomst:
Opnieuw wordt bevestigd dat de werkplaats van Vorst in de schoot van de NMBS blijft.
Dit betekent dat:

 • Het personeel exclusief NMBS-personeel zal blijven
 • De NMBS-reglementering van toepassing zal zijn
 • Het personeelsbeheer van de NMBS zal afhangen
 • De hiërarchische lijn onder de NMBS blijft vallen
 • De sociale dialoog ongewijzigd blijft in vergelijking met de huidige toestand
 • Tussen de NMBS en THI een overleg over de productiemiddelen wordt voorzien
 • De werklast voor 10 jaar wordt gewaarborgd.

In de stakingsaanzegging waren een bepaald aantal vragen gesteld:

 • De afwezigheidsgraad: is en blijft tot de verantwoordelijkheid van de NMBS behoren. Er is geen sprake van een maximum aantal dagen afwezigheid
 • Aanwijzing van de leidinggevende van de werkplaats: deze persoon wordt voorgedragen door de NMBS en met THI wordt een overlegprocedure voorzien
 • Er zijn geen plannen om meer werk uit te besteden
 • Alle aanwervingen verlopen via HR-Rail
 • Het optimaliseringsplan moet nog worden afgerond en de directie zal daarbij bijzondere aandacht besteden aan de gevolgen voor de werkomstandigheden en het werkvolume
 • Beging september volgt een nieuwe vergadering om het personeel in te lichten over de evolutie van het dossier en vooral over de afronding van het optimaliseringsplan
 • Op aandrang van de ACOD Spoor/ CGSP Cheminots heeft de directie NMBS Technics uiteindelijk aanvaard om het tewerkstellingsniveau van 1 januari 2014 te handhaven op 31 december 2014, zijnde 331 VTE .

In functie van deze elementen en na een debat hierover met de vertegenwoordigers van het gewest Brussel, vindt het nationale
secretariaat van de ACOD Spoor/ CGSP Cheminots dat de antwoorden en elementen, die de directie NMBS Technics heeft gegeven, het personeel toch wel kunnen geruststellen en is beslist de stakingsaanzegging voor 29 juli 2014 in te trekken.
Het nationale secretariaat van de ACOD Spoor/ CGSP Cheminots bedankt zijn militanten voor het feit dat ze de problemen van de
werknemers van de werkplaats van Vorst in het daglicht hebben gebracht en zal erop toezien dat de verbintenissen, die tijdens de
verzoeningsvergadering zijn aangegaan, strikt worden nagekomen.

Jean Pierre Goossens              Serge Piteljon                                      Michel Abdissi
Algemene secretarissen acod sector spoor                                       voorzitter acod sector spoor