MET BEROEPSINKOMSTEN OF VERVANGINGSINKOMSTEN

De programmawet (1) van 28 juni 2013 (BS-01/07/2013) hervormt de regels inzake de cumulatie van een pensioen met inkomsten uit een beroepsactiviteit of met vervangingsinkomsten. Ze vervangt het huidige leeftijdscomplement door een pensioenbonus.

CUMULATIE VAN PENSIOENEN MET BEROEPSINKOMEN OF VERVANGINGSINKOMEN

De voornaamste wijzigingen aan de cumulatieregels van een pensioen met beroepsinkomsten of met vervangingsinkomsten worden hierna uitgelegd.

Deze nieuwe bepalingen worden met terugwerkende kracht toegepast voor de inkomsten van het jaar 2013.

 

Cumulatie van pensioenen met beroepsinkomsten

De gepensioneerden van 65 jaar of ouder mogen hun pensioen(en) onbeperkt cumuleren met beroepsinkomsten, indien ze een loopbaan van 42 jaar (diensten als ambtenaar, werknemer of zelfstandige) hebben op het ogenblik van de eerste betaling van het eerste rustpensioen.

De andere gepensioneerden mogen daarentegen hun pensioen(en) cumuleren met beroepsinkomsten op voorwaarde dat bepaalde grensbedragen niet overschreden worden.  Dat was vroeger het geval voor alle gepensioneerden. De grensbedragen werden verhoogd en zullen jaarlijks geïndexeerd worden (op basis van de index voor de weddes van loontrekkenden).

Beroepsactiviteit als zelfstandige of helper[1]

Inkomensgrenzen[2] voor 2013

Jonger dan 65 jaar

Ouder dan 65 jaar

Uitsluitend overlevingspensioenen

Rustpensioenen of

rustpensioenen en overlevingspensioenen

 

Rustpensioenen en/of overlevingspensioenen[3]

Zonder kinderlast

Met kinderlast

Zonder kinderlast

Met kinderlast

Zonder kinderlast

Met kinderlast

14 100,48

17 625,60

6056,01

9084,01

17 492,17

21 277,19

Beroepsactiviteit als bezoldigd werknemer 1

Inkomensgrenzen[4] voor 2013

Jonger dan 65 jaar

Ouder dan 65 jaar

17 625,60

22 032,00

7570,00

11 355,02

21 865,00

26 596,50

Als het beroepsinkomen het plafond met minder dan 25% overschrijdt (in plaats van 15% vandaag), dan wordt het pensioen evenredig met die overschrijding verminderd voor het betreffende jaar. Als het plafond met ten minste dan 25% overschreden wordt, dan wordt het pensioen volledig geschorst voor dat jaar.

Opmerkingen

- Het dubbel vakantiegeld wordt niet meer in aanmerking genomen.

- Binnen de huidige voorwaarden zijn gunstiger cumulatieregels van toepassing bij de uitoefening van bepaalde politieke of administratieve mandaten of bij wetenschappelijke of artistieke activiteiten.

Cumulatie van pensioenen met vervangingsinkomsten

De cumulatieregels van pensioenen met vervangingsinkomsten (De uitkering wegens loopbaanonderbreking of uitkeringen voor thematisch verlof, werkloosheidsuitkering, aanvullende vergoeding toegekend in het kader van een conventioneel brugpensioen, primaire ongeschiktheidsuitkering of invaliditeitsuitkering) werden verstrengd.

Overgangsmaatregel

Indien de toepassing van de nieuwe reglementering minder gunstig is voor de gepensioneerde, blijft de oude reglementering behouden tot 31 augustus 2013.

Cumulatie van een rustpensioen met vervangingsinkomsten

Het rustpensioen wordt geschorst gedurende de maanden waarin dergelijke vervangingsinkomsten werkelijk ontvangen werden, tenzij de betrokkene aan deze inkomsten verzaakt.

Cumulatie met een overlevingspensioen met vervangingsinkomsten

De cumulatie van een overlevingspensioen met de vervangingsinkomsten hierboven vermeld is mogelijk gedurende een eenmalige periode van maximum 12 al dan niet opeenvolgende maanden.

In het geval van een toegelaten cumulatie wordt het uit te betalen bedrag van het overlevingspensioen verminderd tot 661,24 euro (geïndexeerd bedrag) per maand.

Cumulatie van een rustpensioen met een overlevingspensioen

Zodra de rechthebbende op een overlevingspensioen en een vervangingsinkomen een rustpensioen geniet, is de cumulatie van het overlevingspensioen met het vervangingsinkomen niet meer toegelaten.

Behoud van de verplichting tot aangifte van beroepsinkomsten en vervangingsinkomsten

De verplichting om het genot van beroepsinkomsten of vervangingsinkomsten aan te geven blijft voorlopig behouden wat de pensioenen van de NMBS Holding betreft. Daarentegen moet de werkgever  geen aangifte meer indienen.

LEEFTIJDSCOMPLEMENT WORDT VERVANGEN DOOR PENSIOENBONUS

Momenteel krijgen werknemers die blijven werken na hun 60e verjaardag een bijkomend pensioenbedrag dat wordt berekend op basis van de duur van de werkelijk gepresteerde diensten na deze leeftijd. Dit leeftijdscomplement vertegenwoordigt een bepaald percentage van het nominale bedrag van het rustpensioen en wordt erbij opgeteld.

Naar aanleiding van de wijzigingen aan de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan en met het oog op de harmonisering van de pensioenstelsels, werd het leeftijdscomplement vervangen door de pensioenbonus.

De regels die hieronder kort worden samengevat, zijn van toepassing op de diensten geleverd vanaf 1 januari 2014. De rechten in verband met het leeftijdscomplement die werden verworven vóór deze datum, blijven behouden.

Systeem van de pensioenbonus in werking op 1 januari 2014

De werknemer begint zijn pensioenbonus op te bouwen een jaar na de datum waarop hij voldoet aan de voorwaarden voor een vervroegd rustpensioen (zie Het Spoor van maart 2013) en stopt op de laatste dag van zijn loopbaan. Deze periode heet de referentieperiode.

De berekening van de pensioenbonus kan nooit aanvangen vóór de leeftijd van 61 jaar.

Elke gepresteerde dag of afwezigheid die 100 % vergoed wordt binnen deze referentieperiode, geeft recht op een forfaitaire bonus die aan het pensioenbedrag wordt toegevoegd.

De deeltijdse prestaties worden meegerekend in overeenstemming met hun verhouding tot voltijdse prestaties (bv.: 2 halftijdse dagen = 1 voltijdse dag).

De waarde van de bonus ziet er als volgt uit:

Aantal maanden inbegrepen in de referentieperiode

Bedrag per dag (in 2014)

1-12

1,80 euro

13-24

2,0399 euro

25-36

2,2801 euro

37-48

2,52 euro

49-60

2,76 euro

Vanaf 60e maand

3,00 euro

 


 

 

 

 

In dit artikel worden enkel de belangrijkste elementen uit de nieuwe regels besproken. Voor meer informatie kan je steeds bij de pensioendienst terecht.

  • NMBS Holding

Bureau H-HR.341/Sectie 73 (cumulregels)

Bureau H-HR.342/Sectie 73 (pensioenbonus)

Frankrijkstraat 85 - 1060 Brussel

[1] Zoals voorheen zijn deze inkomensgrenzen niet van toepassing op het supplement “gewaarborgd minimum”

[2] Het betreft hier nettoberoepsinkomsten. Daaronder moet verstaan worden het brutoberoepsinkomen verminderd met de beroepsuitgaven of –lasten en in voorkomend geval met het beroepsverlies dat door het bestuur der directe belastingen in aanmerking genomen werd voor de vaststelling van de aanslag van het betrokken jaar.

[3] Na de leeftijd van 65 jaar kan de gepensioneerde, die een loopbaan van 42 jaar bereikt heeft (zelfstandig, loontrekkend of statutair), op het moment van de betaling van  zijn eerste rustpensioen, zijn pensioenen onbeperkt cumuleren met andere beroepsinkomsten. (In het geval van cumulatie van een rustpensioen met een overlevingspensioen moeten de betreffende cumulatieregels altijd worden toegepast.)

[4] Het betreft hier brutoberoepsinkomsten. Daaronder moet worden verstaan alle elementen waaruit de bezoldiging samengesteld kan zijn (zoals het loon, het gewaarborgd week- of maandloon, de voordelen in natura, de eindejaarspremie, enz.) vóór elke inhouding voor de sociale zekerheid of voor de belastingen.

Bron: Het Spoor