GEEN VERJARING MEER VAN HET RECHT NA 10 JAAR

Rekening houdend met de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de Pensioendienst voor de Overheidssector beslist de verjaring van het recht op een overlevingspensioen na 10 jaar niet meer toe te passen (zie ‘Nieuws’ op de website: www.pdos.fgov.be). Dit standpunt zal eveneens worden toegepast op de overlevingspensioenen beheerd door de NMBS Holding.

Bijgevolg kan de langstlevende echtgenoot een overlevingspensioen bekomen zelfs wanneer hij/zij de aanvraag meer dan 10 jaar na het overlijden van zijn/haar echtgeno(o)t(e) indient. Hetzelfde geldt voor de uit de echt gescheiden echtgenoot die niet hertrouwd is en voor zover er geen langstlevende echtgenoot is.

Twee situaties kunnen zich voordoen:

-        Je hebt geen aanvraag voor een overlevingspensioen ingediend.
In dat geval kan nu een pensioenaanvraag worden ingediend bij de Pensioendienst van de NMBS Holding – bureau H-HR. 342 door middel van een formulier P44. Dit formulier kan aangevraagd worden bij de Pensioendienst (bij het bureau H-HR. 342 of bij één van onze onthaalpunten Pensioenen). Het is eveneens beschikbaar op intranet/extranet (tab ‘Pensioenen’, rubriek ‘Vereiste documenten’).

-        Het recht op een overlevingspensioen werd je geweigerd omwille van de verjaring.
In dat geval kan je een herziening van de beslissing vragen per brief geadresseerd aan de Pensioendienst van de NMBS Holding – bureau H-HR. 342.

Opmerking

De regelgeving in verband met de verjaring van de betaling van het overlevingspensioen blijft van toepassing.