Met de vergrijzing neemt ook de behoefte aan meer zorg en opvang toe. Na een aandoening of voorval en de daar bij horende revalidatie is de opname in een rust- en verzorgingstehuis in vele gevallen wenselijk voor het comfort van de betrokkene. De criteria echter om na een aandoening of voorval en/of revalidatie te worden opgenomen in een rust- en verzorgingstehuis liggen zeer hoog. Men moet eigenlijk bedlegerig zijn om enige voorkeur bij opname te genieten.


Een oplossing is de opname in de dagcentra voor diegenen die niet direct in aanmerking komen voor de opname in een rust- en verzorgingstehuis. Men mag ook niet uit het oog verliezen dat sommige gepensioneerden, die niet het slachtoffer werden van een aandoening of voorval, om andere en praktische redenen het dagverblijf verkiezen boven een verlengd en eventueel definitief verblijf in een rust- en verzorgingstehuis.
Op te merken valt dat, daar waar andere mutualiteiten voorzien in een tussenkomst, dit voor de rechthebbenden KGV (en FSW) niet het geval is.
Enig onderzoek wijst uit dat de opname in dagcentra een dure aangelegenheid is. Daarnaast moet er ook nog betaald worden voor de vervoerskosten, eventuele behandeling door de kinésist, incontinentiemateriaal.

Op 7 april hebben wij een officieel schrijven gericht aan de Maatschappij met de vraag op basis van o.a. de hier boven aangehaalde argumentatie te voorzien in een tegemoetkoming voor opname in een dagcentrum.
Tijdens een werkgroep van het Nationaal Subcomité Sociale Werken van 28 april 2009 werd door de Maatschappij uiteindelijk een voorstel uitgewerkt.

Op het Nationaal Subcomité Sociale Werken van 26 oktober 2009 werd het voorstel voorgelegd en goedgekeurd.

Onder dagcentra verstaan we:
-    dagonthaalcentra, over het algemeen behorend tot een rusthuis, waar bejaarden die ouder zijn dan 60 jaar en autonomieverlies hebben de dag kunnen doorbrengen
-    dagverplegingscentra voor bejaarde personen die beschikken over een team van verplegend personeel. Bejaarden ouder dan 60 jaar die naar deze centra gaan hebben een aanzienlijk autonomieverlies, categorie B van de Katz-schaal. De Katz-schaal is een schaal om de zorgbehoefte te meten aan de hand van een aantal criteria, zoals: zich zelfstandig kunnen kleden, eten, wassen, verplaatsen, gebruik te maken van het toilet, … Deze schaal wordt door de behandelende dokter, samen met/of door een verpleegkundige ingevuld.

Rechthebbenden van minstens 60 jaar die naar deze door de bevoegde deeloverheid erkende centra gaan hebben recht op een forfaitaire tegemoetkoming van 5,00€ per dag voor maximum 50 dagen per jaar.
De terugbetaling gebeurt na voorlegging maandelijkse factuur voorzien van een kleefvignet KGV.

Deze nieuwe maatregel wordt van kracht op 1 januari 2010.