DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Als vakbond kennen we wel iets van overleg. Het is één van onze hoofdactiviteiten. We beseffen maar al te goed dat succesvol overleg vraagt dat alle betrokken partijen vertegenwoordigd zijn in een degelijke structuur. Overleg binnen de nieuwe NMBS kan volgens ACOD Spoor dan ook niet anders verlopen.

De nieuwe NMBS-structuur zorgde voor een aantal stevige discussies op het kabinet-Mobiliteit. Dat mondde uit in een breed gamma van comités en commissies. ACOD Spoor streeft ernaar alle personeelscategorieën vertegenwoordigd te zien in al die overlegniveaus.

Brede vertegenwoordiging gevraagd

 

Per bedrijfseenheid tellen we vandaag één bedrijfscomité PBW, allen overkoepeld door een Nationaal Comité PBW, dat moet instaan voor onder andere de eenheid in veiligheid, reglementering en behandelde onderwerpen.

De plaatselijke comités PBW zullen geen grote wijzigingen ondergaan. De voorgestelde samenstelling van sommige bedrijfscomités PBW baart ons echter wel zorgen. Zeker als het gaat over Infrabel. Ze zien immers niet alleen toe op de veiligheid bij infrastructuurwerken, maar ook – in het verlengde ervan – op de veiligheid van het bedieningspersoneel in de uitvoering van hun taken. Daarom is het belangrijk dat alle geledingen van het spoorwegnet vertegenwoordigd zijn in deze overlegcomités. Uit ervaring weten we immers welke spanningen er soms optreden op het terrein.

Hetzelfde geldt voor het gewestelijk paritair comité van Infrabel. Dat is niet alleen bevoegd voor welzijn, maar moet eveneens de dialoog ondersteunen – een niet te verwaarlozen opdracht. Ook hier is het cruciaal dat het personeel zo breed mogelijk vertegenwoordigd wordt, in overeenstemming met het door de wetgever opgesteld contingent dat bepaalt hoeveel vertegenwoordigers er moeten zijn per werknemers.

 

Stevige interne discussie

 

Overleg is één zaak, een syndicale tegenmacht vormen is een andere. Daarom ook dat we de teksten geregeld teruggestuurd hebben. De discussie in de Nationale Paritaire Commissie was niet zelden bitsig. Dat liet zich ook voelen in het Nationaal Uitvoerend Bureau. De gewestelijk verantwoordelijken maakten daar terecht tientallen opmerkingen. Zij kunnen het best de impact van de maatregelen in hun regio inschatten.

Tijdens het Nationaal Uitvoerend Bureau van 10 maart 2014 was er maar één agendapunt: de nieuwe samenstelling van de overlegorganen in overeenstemming met het Koninklijk Besluit voor de oprichting van de nieuwe NMBS-structuur. Wie dacht dat het zou neerkomen op het eenvoudigweg overnemen van het K.B., was eraan voor de moeite. Over de teksten was er al meer dan eens overleg geweest met de gewesten, die hetzelfde hadden gedaan met hun militanten en leden. Bewust van zijn verantwoordelijkheid, gaf de meerderheid zijn goedkeuring, zij het onder voorbehoud. Als gevolg daarvan wordt de beslissing uitgesteld tot 21 maart 2014.

De bijkomende gevraagde garanties:

 

- Een geschreven akkoord dat bij het Gewestelijke Comité van Infrabel alle vervangers ook steeds aanwezig kunnen zijn op de vergadering.

- Een geschreven akkoord dat bij de Gewestelijke Overlegcommissie van Infrabel alle vervangers ook steeds aanwezig kunnen zijn op de vergadering.

- De NMBS mag geen probleem maken wanneer raadgevers de vergadering bijwonen.

- Er moet een evaluatie komen.

 

Het werk is dus nog niet af. De komende maanden zullen we toezien op de goede werking van deze overlegorganen en erover waken dat onze gesprekspartners van de directie ook echt geïnteresseerd zijn in de materie. Pas dan kan je spreken van een waardig en respectvol overleg.