DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Na onze alarmbel op 1 juli werd er een verzoeningsvergadering (10 juli) gehouden waarin naast korte-termijn maatregelen ook werkgroepen werden overeengekomen om de oorzaken van de personeelstekorten bij treinbegeleiding aan te pakken. De directie heeft op de verzoeningsvergadering bevestigd een resultaatgericht engagement aan te gaan om tot concrete oplossingen te komen. 

Een eerste werkgroep vond plaats op maandag 22 juli ll.

 

Dit werd overeengekomen:

 

  • Het voorzien van een vlinderkader om lokale personeelstekorten proactief op te vangen. Het vlinderkader zal bestaan uit vrijwilligers die hiervoor een extra vergoeding krijgen omwille van hun flexibele inzetbaarheid in verschillende depots van treinbegeleiding (december 2019).
  • Graduele opbouw van het percentage toegekend verlof per standplaats om tot 15% te komen op 1/7/2020. Tussentijds: Tegen ‪1/12 : (eindejaar) minstens 13% gevraagde vrije dagen  toegekend. Tegen 1/4: (Pasen) minstens 14% gevraagde vrije dagen toegekend. Tegen 1/7: (zomer) minstens 15% gevraagde vrije dagen toegekend. Op basis van de instroom wordt een overschrijding van dit percentage (15%), of vervroegde toepassing ervan, niet uitgesloten.

 

  • Bij treinbegeleiding ligt het aandeel deeltijdse arbeid momenteel ongeveer op 10%.  Er wordt beoogd om dit percentage te laten stijgen tot 12% tegen eind van het jaar. In de loop van 2020 zal de situatie geëvalueerd worden en zal dit percentage eventueel nog stijgen in functie van de instroom en de evolutie van het aantal aanvragen.
  • Een wachtdienst van buddies wordt opgestart (buddies vangen treinbegeleiders op na een critical incident, bvb agressie of persoonsongeval)

 

  • Een HR-maatregel zal de doorstroming naar de standplaats van voorkeur (interne mobiliteit) versnellen.

 

De maatregelen worden periodiek geëvalueerd en progressief aangepast indien nodig.

  

Ondanks de opgelegde budgettaire beperkingen van de regering en dankzij syndicale inspanningen, heeft de NMBS aanwervingscampagnes opgezet voor verschillende beroepen (treinbegeleiding, stationspersoneel, loketpersoneel,...). We ondersteunen deze aanwervingscampagnes, te meer daar het personeel zelf actief deelneemt als aanspreekpunt voor mogelijke kandidaten op infomomenten. Hun inzet moet opbrengen in nieuwe spoorwegcollega’s. De aanwervingscampagnes worden in tussentijd opgevoerd en voortgezet, ook tijdens de zomer.

 

De NMBS behoudt en bevestigt haar standpunt dat het invoeren van de One Man Car geen optie is. Ook hier heeft de aanhoudende druk van ACOD Spoor resultaat geboekt.  

 

Een tweede werkgroep zal doorgaan op vrijdag 26 juli waarin onder andere de ondersteuning van het personeel op het terrein aan bod komt.

 

Ter herinnering: op de verzoeningsvergadering van 10 juli werden volgende actiepunten overeengekomen

 

  • De directie voert op onze vraag een analyse uit met betrekking tot de oorzaken van de personeelstekorten. Er worden op korte termijn - en periodiek – paritaire werkgroepen georganiseerd met een resultaatgericht engagement om tot concrete oplossingen te komen. De werkgroepen zullen zich focussen op verschillende indicatoren: kaderberekening, noden op het terrein (transportplan, deeltijdse arbeid, spoorwerken Infrabel,…), gerichte en competitieve aanwervingen (valorisatie ervaring), werkomgeving, psychosociale belasting, intensiteit van de prestaties, samenwerking met Infrabel met betrekking tot de planning van spoorwerken, ...  
  • Omkadering (lokaal en centrale diensten) wordt voorlopig maximaal ingezet en zolang het nodig is(niet beperkt tot de zomerperiode)

 

  • Beperken van plantondiensten en het optimaliseren en efficiënt inzetten van extra-treinen(op basis van verwachte bezettingspercentage) tijdens de zomermaanden

 

  • Herziening van de reguliere proef “eerste treinbegeleider” (focus op praktische kennis)

 

ACOD Spoor kiest ervoor om verder te werken aan oplossingen. We betreuren de opgevoerde negativiteit van OVS op de sociale media. Resultaatgerichte onderhandelingen voer je aan de onderhandelingstafel. Niet op sociale media.