DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN


ACOD heeft er goed aan gedaan als enige vakbond niet onmiddellijk haar akkoord te geven .....

Na een grondige analyse van het voorstel om het voorontwerp van wet over de zware beroepen aan te passen, moet ACOD Spoor vaststellen dat de vervanging van de preferentiële tantièmes door coëfficiënten wegens zwaar beroep nog altijd gaat leiden tot een verlenging van de duur van de loopbaan en / of een vermindering van het pensioenbedrag.

ACOD heeft er goed aan gedaan als enige vakbond niet onmiddellijk haar akkoord te geven aan een voorstel dat achteraf als onbestaand werd verkondigd door de coalitiepartners van de minister van pensioenen. We stellen terloops de vraag of de mandaten van burgemeester, partijvoorzitter, dienstdoend eerste minister en spijbelend kamerlid wel cumuleerbaar zijn met de job van dienstdoend minister van pensioenen…
ACOD Spoor herhaalt dat ze volledig gekant is tegen de invoering van nieuwe bepalingen die het pensioenstelsel van al het spoorwegpersoneel in gevaar brengt: langer werken voor minder pensioen.

ACOD Spoor stelt vast dat er blijkbaar geen lijst met zware beroepen bestaat en keurt de dubieuze en denigregerende houding van de regering hierover ten sterkste af. De enige burger die blijkbaar wel aanspraak kan maken op een zwaar beroep is een parlementslid of een minister. Zelfs een parlementslid die praktisch nooit aanwezig is, behoudt zijn of haar maximale pensioenrechten!

ACOD Spoor hekelt bovendien de platte manier waarop politieke opportunisten de werknemers uit de openbare en private sector tegen elkaar opzetten. Door het kelderen van de zware beroepen in de openbare sector beoogt men duidelijk het vermijden van eenzelfde rechtvaardige pensioenvoorwaarden in de private sector.

Naar aanleiding van het federale bureau van ACOD van maandag 28 mei spreekt de sector “Spoor” zich dan ook uit voor een intersectoraal actieplan in verhouding tot de regeringsoffensieven.

De instanties van de sector Spoor mandateren hun nationale secretariaat nu reeds om desgevallend een stakingsaanzegging in te dienen.