DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Na een lange dag onderhandelen in het Comité A heeft de vertegenwoordiger van het kabinet van de minister van Pensioenen voorgesteld wijzigingen aan te brengen aan het voorontwerp van wet. Dat moet als basis dienen om de erkenning van de zware beroepen voor het personeel van de openbare sector.

Deze wijzigingen bieden een antwoord op de vele vragen van de ACOD, waaraan we uiting hebben gegeven in onze voorbije vakbondsacties. De wijzigingen moeten evenwel nog worden bekrachtigd worden door de ministerraad van vrijdag aanstaande.
De vertegenwoordiger van de minister van Pensioenen stelt voor:

- om het wetsontwerp te wijzigen en in de tekst te specifiëren dat de preferentiële tantièmes niet daadwerkelijk afgeschaft kunnen worden voordat het KB tot vaststelling van de zware beroepen in werking is getreden;
- om de erkenning van de zware beroepen uit te breiden tot de contractuele personeelsleden (met inbegrip van de tijdelijke personeelsleden), die dezelfde functie uitoefenen als een statutair personeelslid en dit volgens dezelfde modaliteiten;
- om het begrip van ‘effectieve dienst’ te onderhanden en de in aanmerking genomen periodes uit te breiden (vooral de arbeidsongevallen, zo duidt het kabinet van de minister van Pensioenen);
- om het in de drie stelsels verworven statuut van zwaar beroep te erkennen in de openbare sector en omgekeerd;
- om een overgangsbepaling te maken die erover waakt dat op de datum van de (vervroegde) pensionering het pensioenbedrag van de personeelsleden die preferentiële tantièmes genieten en van wie het beroep als een zwaar beroep zou erkend worden, nooit lager zal zijn dat het bedrag waarop ze op diezelfde datum in hun vroegere stelsel recht zouden kunnen gehad hebben;
- om de in art. 11 voorziene overgangsmaatregelen om de impact van de langere loopbaan af te zwakken uit te breiden tot andere leeftijdscategorieën.

De eisen van de ACOD zijn daarmee gedeeltelijk ingewilligd. Dit neemt niet weg dat wij enige bedenktijd hebben gevraagd zodat we een weloverwogen advies kunnen uitbrengen. Dit is belangrijk gezien de gespannen sfeer die tijdens de gesprekken van gisteren heerste tussen de verschillende machtsniveaus en tussen de federale regeringspartners.

Bovendien eist de ACOD alvorens een advies uit te brengen over de lijst van de zware beroepen te kunnen beschikken. Die moet de basis vormen voor de onderhandelingen om de zware beroepen vast te leggen en om de prestaties te bepalen die in aanmerking worden genomen om de zwaarte van het beroep te berekenen. De ACOD heeft zeer duidelijk gesteld dat de op 31 december 2019 verworven pensioenrechten niet alleen de rechten omhelzen op het vlak van de berekening van het pensioenbedrag, maar ook voor de berekening van de loopbaan.
De ACOD is niet van plan een kat in een zak kopen.

Op maandag 28 mei 2018 roept de ACOD haar instanties bijeen en hoopt ze over alle informatie te beschikken die nodig is om haar standpunt te kunnen bepalen. De bal ligt nu in het kamp van de regering.
De ACOD feliciteert ook al haar leden, die dankzij hun inzet de voorbije maanden en jaren de vooruitgang in dit dossier hebben mogelijk gemaakt.

Chris Reniers – vicevoorzitter federale ACOD
Michel Meyer - voorzitter federale ACOD