DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

WAT?

Op de Nationale Paritaire Sub Commissie van 6 december 2017 heeft HR Rail  een document voorgelegd over de aanpassing van de bepalingen betreffende de loopbaanonderbreking en de vrijwillige deeltijdse stelsels. Deze maatregel heeft geen betrekking op de personeelsleden die vrijwillig deeltijds werken volgens de bepalingen van de berichten 31 en 32 PS/96.


In het raam van de deeltijdse loopbaanonderbreking eist de RVA dat de personeelsleden, die een door de RVA betaalde aanvulling genieten, daadwerkelijk 4/5 presteren (d.w.z. 80% van de prestatie en bezoldiging in plaats van 84,21% vandaag).

De reële werktijd in het 4/5-stelsel zal dan 30,4 uur bedragen in plaats van 32 uur per week.

Gevolgen voor het personeel

De directies zullen eenzijdig de werkverdeling bepalen volgens  een prestatiestelsel van 7u36 of 8u00 (met toekenning van 10,5 dagen compensatieverlof per jaar). Deze bepalingen moeten  vanaf 1 januari 2018 worden toegepast. ACOD Spoor vecht aan dat het personeelslid geen keuze heeft en een welbepaald stelsel wordt opgelegd.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor het personeel in de werkplaatsen aan wie het stelsel 4 x 7,36u wordt opgedrongen. Daarnaast stellen we aan de kaak dat het supplement van 3% of 5% voor de rangen 7, 8 en 9 -toegekend in het raam van de berichten 31 en 32PS/96- wordt geschrapt voor de nieuwe aanvragen (behalve voor de loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel voor de 55-plussers).

ACOD Spoor vraagt een paritaire werkgroep op te richten om dit dossier gedetailleerd te bespreken. Na de weigering van ACOD om dit dossier globaal goed te keuren en ondanks het feit dat we in een paritaire werkgroep op een opbouwende manier verder willen nadenken over dit dossier, hebben de Belgische Spoorwegen beslist:

  • De bepalingen aan te passen in naleving van de eisen van de RVA (80% bezoldiging en werktijd);
  • De huidige stelsels te behouden (31 en 32 PS/96);
  • De aanvragen voor deeltijds werken en loopbaanonderbreking systematisch te weigeren.

Dit dossier wordt op de dagorde van de Nationale Paritaire Commissie van 8 januari 2018 gezet.

ACOD Spoor veroordeelt deze eenzijdige beslissing scherp. Deze maatregel zegt veel over de kwaliteit van de sociale dialoog binnen de Belgische spoorwegen.