DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

ACOD Spoor/CGSP Cheminots heeft vanmiddag een Nationaal Uitvoerend Bureau (NUB) gehouden waar de gewestelijke verantwoordelijken het standpunt van de achterban naar voren hebben gebracht. 

Het NUB heeft volgende reserves ten opzichte van het voorstel van de directie:

  • Onvoldoende duidelijkheid met betrekking tot de formule van de vermindering van de kredietdagen;
  • Onvoldoende duidelijkheid met betrekking tot bijkomende verhoogde productiviteitsmaatregelen die de directie wenst toe te passen in 2017.  

Het NUB heeft beslist een tegenvoorstel in te dienen: 

  • Het neutraliseren van de omzendbrief tot september om voldoende tijd te voorzien in functie van nieuwe onderhandelingen;
  • Het opstarten van onderhandelingen mbt de productiviteitsverhogende maatregelen;
  • Het niet uitschrijven van strafmaatregelen gezien het hier gaat om spontane acties ten gevolge een collectieve verontwaardiging over de eenzijdig genomen beslissing door de directie. 

De gemandateerde onderhandelaars hebben dit overgemaakt aan de directie. De directie wenst hier echter niet op in te gaan. De directiecomités van de verschillende bedrijven zullen zich morgen beraden over de toepassing van de strafmaatregelen. 

ACOD Spoor/CGSP Cheminots bevestigt de stakingsaanzegging van vanavond 30 mei om 22u tot morgenavond 22u en roept haar leden op massaal te staken en aanwezig te zijn op de actie van de openbare diensten in Gent (Vrijdagmarkt).

Ludo Sempels

Algemeen secretaris 

Vlaamse voorzitter

ACOD Spoor