DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

OMZENDBRIEF:
Voor een voltijdse tewerkstelling zal, telkens het aantal dagen gecumuleerde afwezigheid wegens medische redenen en afwezigheid wegens een andere reden dan compensatieverlof (vast en variabel) of rust (zondagen en feestdagen) de 18 bereikt, het aantal toe te kennen kredietdagen met één worden verminderd.
Deze gecumuleerde afwezigheidsperiode bestaat uit 17.5 dagen voor een tewerkstelling in een stelsel van 32u/week en uit 17 dagen voor een stelsel van halftijdse tewerkstelling.

De cumulatie wordt terug op 0 gezet op 1 januari van elk kalenderjaar.

Alle onbezoldigde afwezigheden dienen in aanmerking genomen te worden voor de vermindering van de kredietdagen, met uitzondering van de onbezoldigde dagen geboorteverlof, opvangverlof en pleegzorgverlof voor het niet-statutair personeel.
De lijst van bezoldigde afwezigheden die in aanmerking genomen dienen te worden voor de vermindering van de kredietdagen is de volgende:
- Afwezigheid medische reden (*)
- Kredietdag (of uitbetaling kredietdag)
- Jaarlijks vakantieverlof
- Syndicaal verlof
- Dienstvrijstelling - premie 0%
- Sociale promotie
- Betaald educatief verlof

(*)  Uitzonderingen:
- Ziekte tijdens de prestatie
- Bevallingsverlof
- Profylactisch verlof
- Arbeidsongeval
- Ongeval op de weg naar of van het werk
- Beroepsziekte

De jaarlijkse vakantieverlofdagen en de kredietdagen die overgedragen werden van de jaren voorafgaand aan het jaar 2016 dienen niet in aanmerking genomen te worden voor vermindering van de kredietdagen.

ACOD SPOOR NIET AKKOORD:
Deze uitvoering is een eenzijdige beslissing van de maatschappij die zonder het akkoord van de erkende organisaties wordt uitgevoerd niettegenstaande de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan te gronde.

Wij zijn het hiermee niet eens en zullen gepast reageren op deze eenzijdige beslissing.

Het Nationaal secretariaat ACOD Spoor