DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Een winstgevende operatie voor het Zwitserse Argos…

Op 30 maart 2015 heeft de NMBS de inhoud onthuld van het akkoord dat de spoorwegmaatschappij, met het van oorsprong Zwitserse investeringsfonds, Argos Soditic heeft afgesloten voor haar filiaal B-Logistics (ex-Cargo).

 

La commedia dell’arte…

Aan de vakbondsvertegenwoordigers is nooit hun mening gevraagd over deze keuze met verstrekkende gevolgen, ondanks de talrijke interpellaties in de afgelopen maanden. Op de laatste officiële vergadering van de werkgroep “Cargo”, in juli 2014, hadden de havenverantwoordelijken nog een sociaal akkoord geëist… Nadat de erkende organisaties de grote principes van de synthesenota in herinnering hebben gebracht, heeft de directeur-generaal van HR-Rail een onderbreking van de zitting gevraagd. En vervolgens zijn we getuige zijn geweest van een bedroevend schouwspel, dat is uitgemond in een onbeschrijfelijke schelpartij in het patronale kamp! Is dit nu een staaltje van “commedia dell’arte” geweest omdat we bij het management een gevoelige snaar hebben geraakt door te herinneren aan de inhoud van de synthesenota? Als we zien wat er vandaag gebeurt, lijkt dit meer dan waarschijnlijk het geval.

Argos neemt de touwtjes van “New Logistics” in handen, met 66% van de aandelen!

Met een bijna symbolische inbreng van 20 miljoen euro verwerft Argos 66,6% van het kapitaal en zet de NMBS een lening van 25 miljoen euro om in een participatie van 33,3%. Overigens is een sale and lease back-verrichting van activa voorzien om 50 miljoen euro in de nieuwe maatschappij te injecteren. Momenteel zijn over heel deze verrichting nog geen verdere details gekend….

Hoe dan ook wordt dit financieringsplan, dat onvermijdelijk aan het ABX-dossier herinnerd, door ACOD Spoor aan de kaak gesteld…

In 2006 heeft de NMBS Holding het “pakjes”-filiaal immers voor 10 miljoen euro verkocht aan een Brits investeringsfonds “3i”, dat het in 2008 al vlug voor 750 miljoen euro heeft overgelaten aan de Deense groep DSV! Dus voor 75 keer de aankoopprijs!

Volgens het verslag van het Rekenhof van 2008 bedroeg de schuld van ABX 1,746 miljard euro. Wegens deze gigantische schuld beschikt de NMBS niet langer over de geringste activa.

Daarentegen blijft deze schuld, die de helft van de volledige schuldenlast  vertegenwoordigt,  ten laste van de NMBS!

Een ware “hold-up op de financiën” of  een” bewuste keuze”!

Om haar goederenactiviteit te ondersteunen loopt de gecumuleerde schuld van de NMBS in het geval van B-Logistics  op tot nagenoeg 2 miljard euro, terwijl Argos slechts 20 miljoen (100 keer minder dan de gedane investeringen!) heeft moeten ophoesten om  de touwtjes van de onderneming in handen te krijgen… vergeet hierbij niet dat  de waarde van het oorspronkelijke kapitaal op 1 januari 2011 aan B-Logistics overgelaten activa  dan op 510 miljoen wordt geraamd… We wisten niet wat we hoorden toen  Argos zich vleiend uitliet over het management van B-Logistics, dat erin ”geslaagd”  is  om de onderneming, waarvoor het verantwoordelijk was, op de rand van de afgrond te brengen.

 

Wel…  “ communautair  geurtje”  of “ afrekening”?

MR-minister Jacqueline Galant heeft het nu voor het zeggen, maar beseft ze wel welke financiële en strategische belangen er spelen? Uiteraard is de minister bijzonder snugger wanneer het erom gaat een slechte zet (kosten? )uit de weg te gaan, door anderen de zwarte piet door te spelen. Nochtans valt dit dossier wel degelijk onder haar verantwoordelijkheid en zal het ongetwijfeld zwaar wegen op haar, als Franstalig lid van deze regering. Na de Waalse Thalys is dit de tweede beslissing in één week tijd, die heel slecht staat op het  palmares van Wallonië.

De beslissing valt immers helemaal niet in goede aarde bij het Vlaamse en Waalse Gewest , die nochtans hadden aangegeven erin te willen investeren ,via hun financiële tak, SOGEPA, en GIMV om het vrachtvervoer in België via het spoor nieuw leven in te blazen. In de maanden die aan deze optie zijn voorafgegaan,  hebben de SNCF en de Oostenrijkse spoorwegen grote belangstelling aan de dag gelegd voor een mogelijk partnership met B-Logistics, zonder het meerderheidsaandeelhouderschap ervan op te eisen .

SOGEPA e de GIMV, die partners zijn van de Vlaamse en Waalse bedrijven, hebben tot taak de economische en sociale ontwikkeling van hun regio te steunen en waren bereid om elk 10 miljoen euro te investeren in B-Logistics. Maar konden we ons ooit, als was het maar een ogenblik, dromen dat dit Waalse investeringsfonds de touwtjes van B-Logistics in handen zou kunnen nemen door zijn inbreng te verdubbelen? Heeft het topmanagement van B-Logistics er in samenspraak met zijn moedermaatschappij niet anders over beslist, om een bepaalde partij niet voor het hoofd te stoten?

Men heeft de liever de voorkeur gegeven voor de verkoop aan een Zwitserse groep eerder dan om een Belgische verankering te bewaren.

Toen we gevraagd hebben of SOGEPA of de GIMV nog altijd van de partij waren, luidde het antwoord ondubbelzinnig… natuurlijk niet!

De synthesenota: als het ware de bijbel…

Terloops merken we ook op dat dit akkoord de synthesenota (die ondanks de tegenkanting van ACOD-sector Spoor is goedgekeurd in de nationale paritaire commissie van november 2010) vlotjes met de voeten treedt. Het document sloot onder andere het verbod in om gedurende een periode van 10 jaar, zijnde tot eind 2020, gedeeltelijk of volledig te verkopen. Om te beantwoorden aan de Europese eisen hield de nota daarnaast rekening met het behoud van de “niet –discriminerende “ rangeerprestaties in de schoot van de NMBS-groep ( zie blz. 17 en 18 van de synthesenota “ waarborgen betreffende overdracht”). Op onze verwijzing naar deze synthesenota en het standpunt van de Europese Commissie luidde het antwoord dat de Commissie akkoord zal gaan omdat het om een privatisering gaat! Goed gespeeld maestro “ Brighella” (*)!

Nochtans heeft de Europese Commissie zich heel aandachtig over deze synthesenota gebogen omdat ze zich akkoord diende te verklaren met de “ richtlijnen betreffende staatssteun”. Maar de sterke politiek rechts georiënteerde Commissie zal het uitgewerkte financieringsplan toejuichen. Het is immers afgestemd op een privatisering met als dogmatische doelstelling de opslorping van een filiaal van een openbare spoorwegonderneming en met beslaglegging op het geld van de belastingplichtigen. Onder andere meer dan 200 locomotieven en 7000 wagons komen immers binnen bereik van deze buitenlandse investeerder, die uitsluitend oog heeft voor de zakencijfers.

ACOD Spoor gaat het akkoord, dat vorige week tot stand is gekomen, grondig analyseren, maar beschouwt het nu reeds als het  slechtst denkbare scenario voor het spoorwegpersoneel. Liberaler dan dit lijkt in ieder geval niet mogelijk!

We moeten geen eeuwigheid wachten…

Inderdaad, de eerste verklaringen van de “providentiële” investeerder laten er geen enkele twijfel over bestaan: “Argos blijft zolang nodig is om het bedrijfsplan door te voeren en meerwaarde te bekomen”. Hij voegt er nog aan toe dat een beursgang niet uitgesloten is en dat Argos gemiddeld 5 jaar aanwezig blijft in het kapitaal van een maatschappij… Dat B-Logistics in de toekomst met maximale winst zal worden doorverkocht, behoord van in het begin tot de plannen van de zogezegde partner…

In deze omstandigheden kan ACOD Spoor niet anders dan het akkoord volledig verwerpen. Het betekent immers het einde, op heel korte termijn, van de Cargo-activiteiten in de schoot van de Belgische spoorwegen.

Welke weerslag op menselijk vlak?

ACOD Spoor is erg bekommerd om het lot van de werknemers en  herhaalt dat dit dossier  ongeveer 1900 personeelsleden aanbelangt, die al veel te lang in totale onzekerheid over hun toekomst verkeren.

In de kantlijn van het dossier B-Logistics blijven tal van grote vragen over de toekomst van de werknemers in de filialen van deze onderneming en van het spoorwegpersoneel, dat bij de NMBS werkt, onbeantwoord.

Zo wil de ACOD weten welk lot beschoren is aan het spoorwegpersoneel, dat instaat voor het onderhoud in de verschillende werkplaatsen, en wat gaat gebeuren met de niet-discriminerende rangeeroperaties die door “B-Freight Services” worden verzekerd.. De situatie voor de havens ook blijft zeer verontrustend.

Hoewel de pas genomen beslissingen vooral het personeel aanbelangen zijn hun vakbondsvertegenwoordigers nog altijd niet officieel op de hoogte gebracht van het fijne van de beslissing.

ACOD hekelt de plannen van de CEO om geen beroep meer te doen op gekwalificeerd statutair personeel, dat toch over de spoordeskundigheid beschikt, louter om de liberale honger te kunnen stillen, terwijl die liberale visie sociale dumping en precaire banen beoogt. Deze methodes stoelen op de eenheidsgedachte, die heel Europa besmet met een door het Europees Monetair Fonds ( EMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) aangemoedigd ultraliberaal beleid! ACOD vraagt zich af wat dit moet kosten, terwijl nu al is aangetoond dat statutaire werkgelegenheid niet duurder uitvalt dan contractuele tewerkstelling.

 

Zwitserland is België niet, in tegendeel zelfs !

Het onontbeerlijke NMBS-personeel zal het zeker graag horen dat de Zwitserse groep het niet nodig acht om een sociaal akkoord af te wachten alvorens de NMBS te verleiden. Moeten we hieruit afleiden dat de groep zich niet bewust is van de culturele verschillen betreffende de sociale dialoog?

Maar in de ogen van die Zwitserse investeerders is dit zeker niet meer dan een onbelangrijk detail gelet op de bijzonder winstgevende kans die hen wordt voorgeschoteld …

ACOD Spoor is heel vastberaden en gaat in de komende dagen eisen dat hierover een onderhandeling wordt aangevat. Ook al valt het resultaat hiervan moeilijk te voorspellen, gelet op de hierboven uiteengezette omstandigheden, toch blijft ACOD het opnemen voor de werknemers en zal de vakorganisatie niet aarzelen om haar verantwoordelijkheid op te nemen.

M.Abdissi       JP Goossens S.Piteljon        R. Dils   M.Praillet

Voorzitter      Algemeen secretarissen      Nationaal secretarissen

 

(*) Brighella ( in de commedia dell’arte): is de schildknaap (listiger dan Harlekijn) die altijd in het groen en wit gekleed is en een zwart of olijfkleurig masker draagt. Aan zijn broekriem hangt een geldbuidel en een dolk…