“Samen zorgen voor een veilige en leefbare samenleving”

Vice-Eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet en minister van Justitie, Annemie Turtelboom, hebben op donderdag 1 maart 2012 het Nationaal veiligheidsplan 2012-2015 (NVP) voorgesteld aan de Ministerraad. Dit veiligheidsplan vormt - samen met de kadernota integrale veiligheid – één van de twee pijlers van het beleid in de strijd tegen criminaliteit voor de volgende vier jaar.

 

I. Inleiding: methodologie Nationaal veiligheidsplan

Dit Nationaal veiligheidsplan 2012-2015 bestaat uit twee delen:

 • In het eerste deel coördineren de ministers het algemene politiebeleid voor de geïntegreerde politie, dus voor de lokale politie en de federale politie. De ministers waarborgen daarmee een globale en geïntegreerde aanpak van de onveiligheid en verzekeren zo ook de samenhang van het optreden van de geïntegreerde politie.
 • Het tweede deel van het NVP moet de bijdrage van de federale politie beschrijven aan een veilige en leefbare samenleving. Dit betreft de opdrachten en prioritaire doelstellingen, met name door het leveren van een gespecialiseerde en een bovenlokale politiezorg op een professionele manier en het leveren van kwaliteitsvolle steun.

Dit NVP zet de krachtlijnen uit voor de politiezorg en de werking van de politie voor de periode 2012-2015 en streeft ernaar de veiligheid en leefbaarheid van onze burgers te versterken door zo goed als mogelijk in te spelen op de evolutie van onze samenleving en de noden van de bevolking.

Dit plan vormt de referentie voor het politiebeleid en richt zich tot alle componenten van de politie. Het werd uitgewerkt op basis van een fenomeenstudie, op grond van statistische analyses, dit verband houdende met de prioriteiten van de Europese Unie.

Dit plan vormt de basis voor het politiebeleid voor de komende vier jaren; de zonale veiligheidsplannen moeten rekening houden met dit NVP en de zonale veiligheidsraad heeft daarbij een belangrijke rol te spelen. Uit dit NVP ontstaan programma’s, actieplannen en diverse onderzoeken die voortaan op het terrein zullen worden gevoerd. De uitvoering van dit Nationaal veiligheidsplan zal jaarlijks worden opgevolgd en na de twee eerste uitvoeringsjaren zal er een tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

Ten slotte dient te worden aangestipt dat het NVP rekening houdt met allerhande adviezen en studies, onder andere het evaluatierapport ‘10 jaar politiehervorming’ van de Federale politieraad, het nationaal politioneel veiligheidsbeeld (NPVB) 2011, de rapporten van de Parlementaire onderzoekscommissies, het Vast Comité P, de Algemene inspectie van de federale politie en de lokale politie, en het regeerakkoord. Ook studiedagen en onderzoeken vanuit de academische wereld hebben onrechtstreeks elementen aangevoerd.

 • Een werkelijke evaluatie van het systeem


De evaluatie van het NVP zal nauw opgevolgd worden. De implementatie van de beleidscyclus en het werken met meerjarenplannen hebben ertoe bijgedragen dat de politie meer planmatig en resultaatgericht denkt en handelt. De vele soorten plannen die op de diverse niveaus worden opgesteld, moeten een coherent geheel vormen en elkaar versterken. Bijgevolg moeten de beleids- en budgetcycli beter op elkaar worden afgestemd.
Het is nodig om verder werk te maken van een performant monitoringsysteem, dit zowel binnen als buiten de politiediensten. In de toekomst moet het uitgevoerde politiebeleid beter worden geëvalueerd. Een tweejaarlijks momentum om de werking van de politie te evalueren, is aangewezen.

 • Een methodiek in 2 stappen


Prioriteit staat voor essentieel. Het vooropstellen van prioriteiten mag de politie er niet van vrijstellen om de kwaliteit in de opsporing van alle misdrijven permanent te verbeteren en aan te passen aan de moderne concepten en technieken.

Het vooropstellen van prioriteiten, bij het uitwerken van het ontwerp van Nationaal veiligheidsplan, verloopt in twee fasen.

Eerst wordt een diepgaande analyse van alle veiligheidsfenomenen gemaakt volgens het begrip van de risicoanalyse. In deze benadering worden bestudeerd: de dreiging die van de daders uitgaat, de kwetsbaarheid van de doelwitten/slachtoffers, de waarschijnlijkheid dat die fenomenen zich voordoen en hun impact. De uitwerking van deze analyse wordt het nationaal politioneel veiligheidsbeeld (NPVB) 2011 genoemd, en werd begeleid door een interdisciplinaire werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de magistratuur, de Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid van Justitie, de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, de FOD Binnenlandse Zaken, het OCAD, de FOD Mobiliteit en de lokale en federale politie. De beslissingen die genomen zijn bij de verschillende fases van de verwezenlijking, zijn de vrucht van diepgaand denkwerk dat de verschillende partners hebben gevoerd. De Federale Politieraad heeft de uitwerking ervan van nabij opgevolgd en heeft ter zake advies uitgebracht.

Het NVP klasseert de criminele fenomenen naargelang de ernst ervan en op basis van verscheidene criteria, onder andere de financiële en/of materiële schade, de schade die aan de maatschappij berokkend wordt, het fysiek of psychisch letsel, de perceptie van de bevolking, enz.

De redactie van het NVP

In een tweede fase stellen de politiediensten het ontwerp van Nationaal Veiligheidsplan (NVP) op, met daarin de mogelijke prioriteiten die de politiële overheden voorstellen. Dat ontwerp is gefinaliseerd na het onderzoek van alle beschikbare analyses, waaronder het NPVB, waarbij de middelen worden overwogen waarover de politie beschikt en dit niet enkel gelet op de bevoegdheden, noch op de beschikbare capaciteit. Dit ontwerp heeft vervolgens een officieel advies gekregen van de Federale Politieraad en is vervolgens voor akkoord overgemaakt aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie die er ook elementen in hebben aangebracht op basis van hun algemene beleidsnota’s en hun prioriteiten.

II. 10 sleutelelementen van het Nationaal veiligheidsplan 2012-2015

1. Het versterken van de strijd tegen ongehoorzaamheid


De strijd tegen ongehoorzaamheid zal versterkt worden. Een ondubbelzinnige en nauwkeurige definitie en typologie zal op punt gesteld worden om de evolutie van het fenomeen beter te omlijnen. De aanpak van overlast dient te worden opgedreven en moet gebeuren vanuit een integrale benadering, in samenspraak met alle relevante veiligheidspartners als de lokale en federale politie. De probleemwijken zullen een aanpak op maat krijgen. De wet over de administratieve sancties zal versterkt en aangepast worden zoals het Regeerakkoord voorschrijft.

2. Verhogen van de aanwezigheid van de wijkagenten en de gemeenschapswachten


Het versterken van de aanwezigheid van politie op het terrein, meer specifiek van de wijkagenten, is gewenst door maatregelen van reorganisatie en rationeel gebruik van middelen, het verlichten van de administratieve werklast en herdefiniëring van prioritaire taken.

Het is ook gunstig om het engagement van de gemeenschapswachten aan te moedigen, waarbij de voornaamste missie is om het veiligheidsgevoel van de burgers te verhogen en de lokale autoriteiten te informeren van moeilijkheden en problemen in de publieke ruimten.

3. Een bijzondere aandacht voor aantastingen van de fysieke integriteit

(aanslag, verdacht overlijden, verkrachting, aantasting van de eerbaarheid, ontvoering, gijzelneming, detentie, slagen en verwondingen of zware mishandeling, foltering, vergiftiging en onrustwekkende verdwijning).


Het behoort tot de essentiële taken van de politie om alle vormen van criminaliteit maximaal te voorkomen, te detecteren, te beheersen en probleemoplossend te bestrijden. Deze taak geldt, ongeacht het fenomeen of de aard van de feiten, voor alle entiteiten van de politie. Op basis van de aard van het fenomeen of het gespecialiseerde karakter van de opsporingen is het aangewezen dat de meest adequate instantie het initiatief neemt in de bestrijding van het fenomeen.

Feiten die de fysieke integriteit van personen aantasten, in het bijzonder tegenover vrouwen (verkrachtingen,…), worden altijd prioritair aangepakt. Voor dergelijke misdrijven zal de federale politie in samenspraak met de magistratuur en de lokale politie draaiboeken opmaken of aanpassen. Na goedkeuring door het openbaar ministerie zullen ze worden verspreid en zullen er minimumstandaarden worden bepaald.

De voorgestelde lijst met prioriteiten is, op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, geherstructureerd op basis van de volgende krachtlijn: “eerst de zaken die de fysieke integriteit van personen aantasten”.

De kwalitatieve overeenstemming van het slachtoffer zal versterkt worden.

Bijzondere aandacht zal geschonken worden aan:

 • de politionele leiding;
 • het informatiebeheer van de onderzoeken;
 • de afstappingen ter plaatse.

 

4. Tien prioritaire criminaliteitsfenomenen


Op basis van voornamelijk de beleidsopties van de voogdijministers, het NPVB 2011 en de prioriteiten van de Europese beleidscyclus, zullen de volgende criminaliteitsfenomenen in de periode 2012-2015 prioritair worden behandeld:

 • de diefstallen gewapenderhand;
 • het geweld in de publieke ruimte, in het bijzonder op het openbaar vervoer en door stadsbendes;
 • de drugs, in het bijzonder de import en de export van cocaïne, de productie en de smokkel van synthetische drugs, cannabis en de verkoop van drugs (dealen);
 • de illegale vuurwapenzwendel. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het detecteren van illegale vuurwapens en de maximale inbeslagname ervan met het oog op de verbeurdverklaring en de ontmandeling van de aanvoerlijnen;
 • het terrorisme;
 • het intrafamiliale geweld; en meer bepaald het geweld tegen vrouwen (de politiediensten hebben alle noodzakelijke initiatieven genomen om hier op een kwalitatieve manier mee om te gaan. De omzendbrief COL 4/2006 die handelt over partnergeweld zal aangepast en versterkt worden en de inspanningen zullen geïntensifieerd worden. Deze prioriteit is ook opgenomen in het nationaal actieplan partnergeweld, ook uitgebreid met andere vormen van dit soort geweld);
 • de mensenhandel (de seksuele uitbuiting en de economische uitbuiting) en de mensensmokkel;
 • de informatica criminaliteit;
 • in het verlengde van de maatregelen die de regering al genomen heeft, de fraude, in het bijzonder de sociale en fiscale fraude alsmede de fraude inzake afvalbeheer. Er zal ook bijzondere aandacht besteed worden aan het detecteren van het witwassen van illegale verworven vermogensvoordelen en de maximale inbeslagname ervan met het oog op de verbeurdverklaring;
 • de inbraken in woningen en andere gebouwen.


Voor elk georganiseerd criminaliteitsfenomeen, zal de federale politie een specifiek programma uitwerken de komende 6 maanden die de zonale veiligheidsplannen moeten beïnvloeden.

Aangaande deze prioriteiten en in het verlengde van haar algemene beleidsnota stond de minister er in het bijzonder op dat de strijd tegen intrafamiliaal geweld moet behouden blijven en de strijd tegen geweld tegen vrouwen - in het bijzonder verkrachting,- als prioriteiten behouden blijven en nog versterkt worden als prioriteit. In vergelijking met het vorige NVP is de strijd tegen illegale vuurwapens, de strijd tegen fraude er aan toegevoegd.. De minister van Justitie drong aan om het element te preciseren rond de strijd tegen afvalfraude.

De ministers hebben ook aangedrongen op een projectmatige, proactieve en doelgroepgerichte aanpak van georganiseerde bendes en actieve veelplegers in vele criminele fenomenen. Doel is om zoveel mogelijk daders of dadergroepen te identificeren en toe te zien op een kwalitatieve verzameling van bewijzen met het oog op vervolgingen en veroordelingen. Daartoe zal de federale politie aandacht besteden aan de problematiek van de georganiseerde daders, waaronder de georganiseerde en grensoverschrijdende dadergroepen.

Concreet zal de beeldvorming over de wapentrafiek en het gebruik van ‘zware’ vuurwapens bij het plegen van misdrijven verbeterd worden. Er zal een diepgaande analyse gevoerd worden met het oog op een adequate aanpak gericht op de verminderde aanwezigheid van deze wapens in het criminele milieu. Zo zal men de procedure voor de identificatie van de oorsprong van een bij een misdrijf gebruikt zwaar vuurwapen analyseren, zo nodig aanpassen en het gebruik ervan promoten binnen alle entiteiten van de politie. Bij deze identificatie zal bijzondere aandacht besteed worden aan de internationale politie- en justitiesamenwerking. In beslag genomen zware vuurwapens zullen systematisch worden gecontroleerd op het gebruik ervan bij andere zware feiten waar hulzen en/of kogels zijn aangetroffen.

Een verhoogde aandacht zal gaan naar de detectie van witwassen en naar frauduleuze voordelen van het patrimonium met het oog op verbeurdverklaring. Het is in dit kader dat alternatieve financiering van politie en justitie kan voorzien worden.

Op Europees niveau zullen we verder bijdragen om een motorrol te spelen op vlak van actieplannen gelieerd aan rondtrekkende dadergroepen en de strijd tegen illegale wapenhandel. 

Hoe worden die prioriteiten op het terrein geconcretiseerd?

De tien prioritaire fenomenen moeten worden opgenomen in de veiligheidsplannen van alle entiteiten van de geïntegreerde politie, behalve specifieke aanpassingen gelet op de lokale omstandigheden. Mits een goed veiligheidsbeeld en in overleg met alle partners werken de verschillende overheden hun plannen uit en pakken ze de veiligheidsproblemen adequaat aan.

De bevoegde overheden op lokaal vlak en/of op niveau van het arrondissement kunnen uiteraard ook eigen en bijkomende prioriteiten stellen op basis van hun eigen veiligheidsbeeld. De lokale en federale politie treden in partnerschap op voor al die prioritaire criminaliteitsfenomenen. De lokale politie richt zich veeleer op de minder georganiseerde criminaliteitsfenomenen, terwijl de federale politie, zich hoofdzakelijk belast met meer georganiseerde vormen en/of feiten die gepleegd zijn door georganiseerde dadergroepen en/of rondtrekkende dadergroepen.

Voor wat de georganiseerde prioritaire criminaliteitsfenomenen betreft, werkt de federale politie binnen de zes maanden na de publicatie van dit veiligheidsplan een programma uit. De lokale en de federale politie houden daar rekening mee bij het opstellen en uitvoeren van hun actieplannen. Iedereen besteedt bijzondere aandacht aan de verzameling van informatie, aan het imago, aan de kwetsbare groepen en aan de dadergroepen.

5. Nieuwe prioritaire plaatsen met criminaliteit


In functie van de lokale omstandigheden houdt de politie ook rekening met de plaatsen die kwetsbaar zijn voor verscheidene criminaliteitsfenomenen, meer in het bijzonder volgende vier plaatsen:

 • het openbaar vervoer (station, etc.);
 • recreatiedomeinen en toeristische trekpleisters;
 • grote evenementen;
 • plaatsen van grote toeloop;
 • de risico’s die gelieerd zijn aan Internet en nieuwe technologieën zullen in rekening gebracht worden.


Er wordt ook rekening gehouden met de risico’s die voortkomen uit het verhoogd gebruik van het internet en de nieuwe technologieën, de internationalisering van de criminaliteit, de maatschappelijke uitsluiting en de verhoging van het geweld.

6. Aandacht voor grote steden en de hoofdstad


Daarnaast moet bijzondere aandacht worden besteed aan de bestrijding van de criminaliteit in de grote steden, en meer in het bijzonder in de hoofdstad. Rekening houdend met de bijzondere typologie van criminaliteit in de grote steden, dient de aanwezigheid van politie en gemeenschapswachten hiermee in overeenstemming te zijn. Zij moeten aandachtig zijn om de ongehoorzaamheden onder controle te krijgen en inbreuken  van alle aard te onderdrukken en in het bijzonder gewelddadige inbreuken op personen. De beveiliging van openbaar vervoer is ook een belangrijk objectief, meer bepaald de metro waar de aanwezigheid van politie moet versterkt worden.

Hierbij wordt best de coördinatie en de uitwisseling van ervaringen tussen die grote steden versterkt: een task force met de burgemeesters van de grote steden zal opgezet worden. Een actieplan over de veiligheid in Brussel zal voorgesteld worden op deze basis.

7. De versterking van de strijd tegen radicalisering

Omdat de prioritaire criminaliteitsfenomenen georganiseerd van aard zijn en betrekking hebben op terrorisme, extremisme en gewelddadige radicalisering, is een benadering per project vereist op het niveau van het arrondissement.

De detectie en de preventieve opvolging van de ontwikkeling van radicalisme in de hoedanigheid van eventuele gewelddaden of terroristische daden, zijn essentieel.

Preventieve initiatieven zullen versterkt worden.

Het actieplan “Radicalisme” zal versterkt en geïntensifieerd worden, gecoördineerd door de verschillende betrokken diensten waaronder het OCAD.
Om de radicalisering een halt toe te roepen en in ons land in kaart te brengen, is het Actieplan Radicalisme een uitermate geschikt instrument. Het betreft een operationeel plan dat erop gericht is om de impact van radicale/extremistische individuen, groepen en producten te reduceren via voornamelijk administratieve maatregelen.
Ten slotte, wat betreft het plan “CoPPRa” («Community Policing and Prevention of Radicalisation») – een project dat uitgewerkt is door de federale politie sinds 2009 in samenwerking met verschillende Europese landen - waarbij het de bedoeling is om voortekens van radicalisering te identificeren. Dit plan gaat over alle vormen van radicalisering, extreem rechts of extreem links. Het heeft vooral betrekking op de lokale wijkagent die dicht bij de burger staat. Deze politie agenten worden opgeleid om tekens te detecteren aangaande radicalisering. Het is belangrijk om bij de opleiding niet enkel het accent te leggen op een vaste lijst met herkenningstekens maar vooral de agenten op het terrein aan te leren hoe  zij de tekens op een nuttige manier kunnen interpreteren.

8. De versterking van de verkeersveiligheid

De Staten-Generaal Verkeersveiligheid hebben ambitieuze doelstellingen gesteld. De betrokken politiediensten moeten de nodige versterkingen leveren om ongevallen te voorkomen, verantwoordelijk gedrag op de weg aan te moedigen en de veiligheid te garanderen. Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten inzake mobiliteit, richten de politiediensten hun acties op doelgroepen en prioritaire thema’s inzake verkeer, op basis van het NPVB 2011.

Dit zijn de prioritaire thema’s voor het verkeer:

 • overdreven snelheid;
 • rijden onder invloed van alcohol of drugs;
 • gebruik van een gsm aan het stuur;
 • de gordel niet dragen en geen kinderzetels gebruiken.


Dit zijn de prioritaire doelgroepen:

 • zwakke weggebruikers (voetgangers, fietsers en bestuurders van bromfietsen);
 • motorrijders;
 • chauffeurs van vrachtwagens en zwaar vervoer.


De acties, in het bijzonder controle acties, zullen versterkt worden en gericht worden naar risicoplaatsen en momenten met gemoderniseerd materiaal

Specifiek voor de federale wegpolitie is dat ze haar zichtbaarheid verhoogt op haar prioritair actieterrein. Dat betreft een verhoogde zichtbare aanwezigheid, die gelinkt moet zijn aan de taken die rechtstreeks de verkeersveiligheid en de verkeerscontroles ten goede komen. Op basis van een nulmeting in 2010 stellen we voor de zichtbaarheid progressief met 10% te verhogen voor de volledige duur van het NVP.

9. Coördinatie als gevolg van crisissituaties


De politie is niet altijd voldoende georganiseerd is om op een effectieve en efficiënte wijze de coördinatie van crisissituaties te organiseren. Een nieuw actiekader zal voorgesteld worden, zeker wat betreft het verbeteren van het afkondigen van het nationale politiealarm.

10. Versterking van de internationale politiesamenwerking


De internationale samenwerking is een cruciale factor geworden in de aanpak van veiligheidsproblemen.

De prioritaire aandachtspunten zijn:

 • de samenwerking met buurlanden en grensregio’s verder intensifiëren (drugs, wapens, rondtrekkende dadergroepen, …);
 • de Europese besluitvorming beleidsmatig ondersteunen door de voorbereiding en de deelname aan de verschillende Europese werkgroepen, agentschappen en organisaties (Europese beleidscyclus);
 • bijdragen aan een geïntegreerd grenstoezicht aan de buitengrenzen;
 • bijdragen aan het Belgische buitenlandbeleid in de veiligheidssector in het raam van het Belgische buitenlandbeleid in de veiligheidssector en het Gemeenschappelijke veiligheids- en defensiebeleid (GVDB).

III. De organisatie van de federale politie

Het NVP herneemt hier de grote prioriteiten van de modernisering van de federale politie zoals ze zijn opgesteld in de algemene beleidsnota van de minister van Binnenlandse Zaken, daarenboven ook de noties van integriteit, de hervorming van de structuur en de organisatie van de federale politie
De krachtlijnen van de politie zijn:

 • Een equivalente minimumdienstverlening garanderen;
 • Gevoelig zijn aan de voorbeeldfunctie die de politie heeft;
 • Een optimale en integrale functionaliteit realiseren.

 

1. Gemeenschapsgerichte politiezorg


Het principe van gemeenschapsgerichte politiezorg zal versterkt worden. Niet enkel door de aanpak van de wijkwerking te verhogen en te valoriseren, maar ook door gemeenschapsgerichtheid toe te passen in de andere functionaliteiten van de politie (opleiding, principe binnen elk politiekorps en componenten van de politie).

2. De modernisatie van de organisatie van de politie: een modern human resourcesbeleid (aanwerving, opleiding en statuut van het personeel)

 • Vervanging van politie agenten die op pensioen gaan


Gezien het grote aantal personeelsleden dat de pensioengerechtigde leeftijd nadert, moet er voor gezorgd worden dat de toevloed aan personeel (kwantitatief en kwalitatief) behouden blijft op ten minste het niveau van de uitstroom. De uitdaging is om de personeelscapaciteit te heroriënteren in functie van de belangrijkste noden. Ondanks deze vergrijzing van het personeelsbestand, mag de politie absoluut geen personeelsinkrimping kennen. Er moeten acties op korte termijn voorgesteld worden.

Bovendien zullen er HR-projecten ingevoerd worden. Voor de federale politie heeft het project Persepolis de ambitie om, met het oog op vele toekomstige pensioneringen, de kwantitatieve en kwalitatieve noden van de jaarlijkse aanwerving van de federale politie zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Er zullen andere projecten uitgewerkt worden op het vlak van de aantrekkelijkheid van de loopbaan, de omvorming van de politie in een lerende organisatie, een platform om het leiderschap te versterken, enz.

 • Een betere opleiding


Globaal moet de kwaliteit van de opleiding verbeterd worden en moet de opleiding geharmoniseerd worden tussen de verschillende politiescholen. Het project ‘De politie, een lerende organisatie', met onder meer de ontwikkeling van een hernieuwde en betere politieopleiding zal worden voortgezet. De verbetering van de kwaliteit van de opleiding en haar controle moet ook een prioriteit zijn om te waarborgen dat de aspiranten die de scholen verlaten beter voldoen aan de legitieme eisen van hun politie-verantwoordelijken en de bevolking.

Binnenkort zullen nieuwe voorstellen gedaan worden door de minister van Binnenlandse Zaken voor een globale verbetering op basis van de verslagen van de visitatiecommissie. Hierbij zal bijzondere aandacht besteed worden aan het kwaliteitsvol onthaal van het slachtoffer, alsook aan het onthaal door de politiediensten van minderjarige en kwetsbare slachtoffers. Een sensibilisering over interculturaliteit en racismebestrijding is eveneens nodig. De behandeling van seksueel misbruik en pedofilie binnen gezag relaties is eveneens een specifiek aandachtspunt.

Voor het statuut moet duidelijkheid geschept worden over de interactie tussen de administratieve, tucht- en gerechtelijke procedures. Het juridisch statuut van het politiepersoneel moet absoluut vereenvoudigd worden, met name op het vlak van de tuchtregels.

3. Reorganisatie van het beheer van informatie en de ICT

Er zijn belangrijke inspanningen nodig om alle stadia van de inlichtingencyclus inzake bestuurlijke politie beter te organiseren en te professionaliseren. Dat kan gebeuren via de uitbouw van een netwerk van contactpersonen, de gerichte verzending van essentiële elementen van informatie, de systematische opstelling van administratieve informatierapporten , de uitwerking van onderzoekprogramma’s, de strategische analyse,…)
Om de uitwisseling van informatie te verbeteren, zal de politie een nieuw programma ontwikkelen dat het informatiebeheer verbetert doorheen alle processen. Dit is belangrijk in onze snel evoluerende informatie maatschappij. Zowel op strategisch en tactisch niveau als op operationeel niveau is de beschikbaarheid op het gepaste moment van gecontroleerde en geanalyseerde informatie essentieel. Dat vereist, via de ICT governance, een harmonisering van de verschillende niveaus van de informatie.

De politiediensten moeten gebruik maken van de opportuniteiten om te investeren in innovatie en nieuwe technologieën. Naast de eigen ICT-ontwikkeling laten DNA, Global Positioning Systems, intelligente camera’s, de verwerking van beelden, videoconferenties, sociale media, biometrie, nanotechnologie en andere technische evoluties toe om efficiënter te werken. Er zal ook bijzondere aandacht besteed worden aan het gebruik van de ICT als middel om criminele daden te plegen teneinde de bestrijding ervan te versterken.

Een externe audit  zal binnenkort toelaten om de huidige situatie te analyseren. Het gaat om een grondige analyse van de situatie op het vlak van het huidige informatiebeheer doorheen alle politie- en beheersprocessen. Deze audit moet leiden tot aanbevelingen, een stappenplan (subprojecten en timing) en een begrotingsplan om een ideale ‘to be’-situatie te hebben.

4. Verbetering van de werking

Het accent zal liggen op de verbetering van de middelen en de werking (mogelijkheid om zones te fusioneren, samenwerkingsverbanden te versterken en schaalvergrotingen).

5. Een strategisch beleidsprogramma en financieel beheer

In het kader van FEDCOM zal de federale politie een geactualiseerd beeld hebben van zijn financiële processen. Het is nuttig om op een optimale manier de nieuwe middelen te gebruiken gebaseerd op FEDCOM. Dit met het oog om een coherent en efficiënt budgettair en financieel beleid te voeren.

Binnen de zes maanden na de goedkeuring van het NVP moet er een ontwerpplan goedgekeurd worden in de volgende domeinen: verbetering van de planning van de budgettaire middelen, evolutie naar een integrale beheersing van de financiële processen, versterking van de toegang tot beheers informatie. De beheers aspecten die een zeer grote budgettaire impact hebben, zoals de ICT-projecten, moeten prioritair opgevolgd worden.

6. Een betere evaluatie en een reële monitoring van politie acties


Het politiebeleid moet beter geëvalueerd worden. Politie acties moeten opgevolgd worden via het gebruik van stuurboorden en een permanent monitoringsysteem. De acties zullen tweejaarlijks geëvalueerd worden.

7. Het versterken van de federale reserve


De capaciteit van de samengestelde versterkte reserve (FERES) moet versterkt worden om in alle omstandigheden op onverwachte en onvoorziene buitengewone crisissituaties - in het bijzonder in de grootsteden en hun probleemwijken - adequaat te reageren.

8. De reorganisatie van de federale politie als gevolg van de justitie hervorming

Conform de wil van de regering om het aantal gerechtelijke arrondissementen minstens te halveren, impliceert dit dat de federale politie zijn gedeconcentreerde directies (de federale gerechtelijke polities en de coördinatie- en steundirecties) in dezelfde zin zal aanpassen. Op het vlak van territoriale organisatie zal de grootste verandering dus de aanpassing van de gedeconcentreerde directies van de FGP zijn aan de voorziene vermindering van de gerechtelijke arrondissementen (van 27 naar 13).

Bovendien zullen de interne structuren van de verschillende algemene directies geoptimaliseerd worden omwille van de efficiëntie, de vereenvoudiging en een betere coördinatie.

Bron: website www.milquet.belgium.be