April 2014

Vierde Europees spoorwegpakket

Stemming in eerste lezing door het Europees Parlement op 26 februari 2014
Met meer dan 400 Belgen begaven we ons op 25 februari naar Straatsburg om te manifesteren en onze totale afkeuring te tonen over het voorstel van de Europese Commissie betreffende het 4de Spoorpakket. Aan de vooravond van de algemene stemming door de Europarlementsleden verzamelden 5000 betogers van overal in Europa, waaronder meer dan 350 militanten van de ACOD/CGSP, zich voor het Europees Parlement. Dit om hun woede te uiten tegenover de Politieke Partijen die de ontwerpen van de Europese Commissie verdedigen. Zonder enige scrupule blijven ze immers, in naam van zogenaamde besparingen, bij hun plan om de banen en sociale omstandigheden van de bevolking verder af te bouwen.

 

Het Nationaal Secretariaat kan alleen maar blij zijn met een dergelijke mobilisatie en dankt al zijn militanten.

In deze editie van ACOD - Europa Nieuws zullen we het enkel hebben over de politieke pijler. Hoewel de technische pijler voor ons zeer belangrijk is, blijft deze vanuit ideologisch standpunt minder ingrijpend voor het personeel.

De politieke pijler!
Wijzigingen van de Verordening ODV (Openbare Dienstcontracten) nr. 1370/2007

Het Europees Parlement keurde bij 1ste lezing de wijziging van de Verordening ODV (Openbare Dienstcontracten) goed. Na een intensieve campagne van de ACOD/CGSP en ETF (Europese Federatie van Transportwerknemers) werd het verslag van Mathieu Grosch, rapporteur voor de Europese Transportcommissie, slechts met een zwakke meerderheid onthaald. Amper 386 van de 766 Europarlementsleden stemden voor, 206 stemden tegen en 78 onthielden zich. De technische pijler echter
werd met 600 stemmen goedgekeurd.

De Europese Commissie had de mogelijkheid van rechtstreekse toekenningen voor de contracten van openbare dienstverlening volledig geschrapt. Een rechtstreekse toekenning zou enkel mogelijk zijn geweest voor de kleinere contracten en de regionale spoorwegen die optreden als “interne exploitant”. Hoewel het EUROPEES PARLEMENT de mogelijkheid van rechtstreekse toekenningen voor de openbare spoorwegdiensten opnieuw voorziet, voert het een reeks voorwaarden in die volgens ons relatief gevaarlijk zijn, in het bijzonder het feit dat de Europese Commissie de voorwaarden moet specificeren
onder de vorm van een gedelegeerde handeling (amendement 50)! Deze gedelegeerde handelingen geven met andere woorden de Europese Commissie een blanco cheque!

Het EUROPEES PARLEMENT volgde hoofdzakelijk de benadering van de Europese Commissie, nl. om de maximale omvang van een contract van openbare spoorwegdienstverlening te beperken om aldus te vermijden dat slechts een enkele historische operator een bod zou kunnen doen. Het EUROPEES PARLEMENT verbeterde de beschikkingen door rekening te houden met de omvang van elk land en het net ervan. Deze verbetering heeft als doel een gecentraliseerd net te behouden, hoewel de maximale omvang geen afdoend criterium is (amendement 69). Voor België betekent dit de opdeling van het net in minstens 2 contracten (zie Tribune april 2014). Voor kleinere landen als Luxemburg en de lidstaten uit de Balkan geldt deze opdeling niet gezien de kleine geografische omvang.

Het EUROPEES PARLEMENT verlengde de toepassingsdatum van 2019 tot 2022 en het principe van de
overgangsperiode werd uitgebreid voor de openbare spoorwegdiensten. De rechtstreekse toekenningen van de contracten kunnen voortgezet worden in het raam van de huidige verordening inzake ODV (Openbare Dienstcontracten) tot 3 december 2022. De contracten met rechtstreekse toekenning afgesloten voor 2022 zullen 10 jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe verordening vervallen (2025, 26 of 27 al naar gelang de duur van de onderhandelingen tussen de Raad en het Parlement). Merk op dat een Europese Verordening rechtstreeks van toepassing is in tegenstelling tot een Richtlijn die het voorwerp uitmaakt van een omzetting (termijn van 1 tot 2 jaar).

Voor wat de toegangsmogelijkheden tot het rollend materieel betreft, volgde het EUROPEES PARLEMENT eveneens de Europese Commissie voor alle ondernemingen die wensen mee te dingen naar een aanbesteding. Het EUROPEES PARLEMENT wijzigde echter bepaalde van deze beschikkingen die wij zullen analyseren in een werkgroep die opgericht werd binnen ETF.

Gelet op de huidige stand van de debatten eisen wij nog steeds de afwijzing van de wijzigingen aan de ODV-verordening (Openbare Dienstcontracten) daar ze onvoldoende garanties biedt.

Er dient te worden opgemerkt dat het Europees Parlement de bescherming van het personeel aanzienlijk verbeterde in geval van concurrentie of verandering van de exploitant van openbare dienst. De facultatieve bepaling wordt dwingend zodat de bevoegde overheden voortaan verplicht zijn sociale normen en/of de overdracht van personeel op te nemen in de aanbestedingen. De ETF blijft bij haar standpunt betreffende personeelsoverdracht bij verandering van de exploitant van openbare diensten en vraagt een afdoende reglementering teneinde elke vorm van sociale dumping te voorkomen.
Hiertoe had de ETF een amendement voorgesteld met als doel een juiste interpretatie te geven aan de artikelen 4 (5) en 4 (6) betreffende deze sociale normen en personeelsoverdracht. Hoewel deze motivering gebaseerd is op een akkoord van sociale dialoog “spoorwegen” tussen ETF en CER (Gemeenschap van Europese Spoorwegen) werd ze met een zeer zwakke meerderheid verworpen, nl. 329 voor, 339 tegen en 6 onthoudingen.

Hoewel we niet helemaal tevreden zijn met de stemming van 26 februari brengt deze het EUROPEES PARLEMENT in een relatief zwakke positie voor de toekomstige onderhandelingen met de Raad.

Het is bovendien het standpunt van de Raad van Transportministers dat zal beslissen over een positief of negatief resultaat. Welk standpunt zal de Belgische regering en in overleg met de Benelux - landen innemen betreffende deze twee politieke pijlers? Ondertussen hebben de Benelux – landen in een gezamenlijke verklaring een terughoudende houding aangenomen ten opzichte van de voorstellen over o.a. de liberalisering van het reizigersvervoer en de aanbesteding van de openbare dienstencontracten. In de Tribune van juni 2014 verschaffen we hier meer uitleg over.

Op 29 april had ACOD (Nederlandstalig secretariaat en gewestelijke secretarissen) een onderhoud met Saïd El Khadraoui, rapporteur voor de Europese Transportcommissie, over het verdere verloop van de procedure. Verwacht wordt dat pas tegen het einde van 2014 (begin 2015?) de Raad, onder het voorzitterschap van Italië, tot een standpunt zal komen over de stemming van het EUROPEES PARLEMENT. Een tweede lezing en stemming zouden dan pas voor volgend jaar zijn. Maar …. veel zal afhangen van het nieuw verkozen EUROPEES PARLEMENT (zie Tribune april 2014).

Wordt vervolgd!


Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nationaal secretaris