DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

De discussie rond de drastische pensioenhervorming van de Belgische Overheid is nog niet afgelopen en daar komt de Europese Commissie met een planning die een aantal richtsnoeren inhoudt tot hervorming van de Europese pensioenstelsels. Eerder had de Commissie al een groenboek over de pensioenen gepubliceerd. Het lag dus in de lijn van de verwachtingen dat een witboek met meer bindende initiatieven tot hervorming van de pensioenstelsels in Europa zou volgen.

Op 16 februari 2012 stelde de Europese Commissie haar langverwachte witboek voor pensioenen toe. Bij de presentatie van het witboek aan de pers in Brussel zei László Andor, EU‑commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, het volgende: "Het is mogelijk om ook in de toekomst adequate pensioenen te garanderen indien wij onze verbintenissen nakomen om hervormingen door te voeren. Wij ondervinden nu de gevolgen van de vergrijzing: de babyboomers gaan met pensioen en er komen minder jongeren op de arbeidsmarkt. Maar het is niet te laat om deze uitdagingen aan te gaan". De commissaris voegde daaraan toe dat het belangrijk is de pensioenleeftijd te verhogen omdat uit een recente Eurobarometer-enquête blijkt dat veel Europeanen zelfs na de pensioenleeftijd zouden blijven werken indien de omstandigheden daarvoor gunstig waren.

De mensen leven langer en hebben minder kinderen. Ook in Europa is deze trend waarneembaar m.a.w. Europa vergrijst. Al vanaf volgend jaar, becijferde de Europese Unie, begint de beroepsbevolking in de EU te slinken. De pensioenen verhogen de financiële druk op de nationale begrotingen, in het bijzonder met de extra belasting van de financiële en economische crisis. Om de inspanningen terzake te ondersteunen, heeft de Europese Commissie een Witboek over adequate, veilige en duurzame pensioenen gepubliceerd. Daarin wordt onderzocht wat de EU en de lidstaten kunnen doen om de grote uitdagingen voor onze pensioenstelsels aan te pakken.

Welke zijn de hoofdlijnen van het witboek:

  • betere kansen voor oudere werknemers te creëren door de sociale partners ertoe op te roepen werkplek- en arbeidsmarktpraktijken aan te passen en door het Europees Sociaal Fonds te gebruiken om oudere werknemers aan het werk te houden. Mensen de mogelijkheid bieden om langer te blijven werken is een van de belangrijkste aspecten van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012;
  • aanvullende particuliere pensioenstelsels te ontwikkelen door de sociale partners ertoe aan te moedigen dergelijke stelsels op te zetten en de lidstaten ertoe aan te zetten fiscale en andere prikkels te optimaliseren;
  • de veiligheid van aanvullende pensioenstelsels te verbeteren, onder meer door een herziening van de richtlijn inzake IBPV's (instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening) en betere consumentenvoorlichting;
  • aanvullende pensioenen compatibel te maken met mobiliteit door wetgeving goed te keuren waardoor de pensioenrechten van mobiele werknemers worden beschermd en door de instelling van pensioentraceerdiensten in de hele EU te bevorderen. Zo kan ervoor worden gezorgd dat burgers informatie krijgen over hun pensioenrechten, alsook een prognose van hun inkomen na hun pensionering;
  • lidstaten ertoe aan te moedigen een langer beroepsleven te bevorderen door de pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting, de toegang tot vervroegde uittreding te beperken en de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen te dichten;
  • de adequaatheid, duurzaamheid en veiligheid van de pensioenen te blijven monitoren en de pensioenhervormingen in de lidstaten te steunen.

Bron: Europese Commissie – Persbericht, Brussel, 16 februari 2012

Download hier "Het Witboek pensioenen Europese Commissie 16 februari 2012"