DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Informatie over de stemming op 11 oktober 2011
door de Commissie Transport van het Europees Parlement

De afgelopen maanden heeft de Europese Transportfederatie (ETF), samen met zijn leden,
intens acties gevoerd en lobbywerk verricht waaraan verschillende vakbonden hebben
deelgenomen in de lidstaten van de Europese Unie. Deze acties werden met de nodige
intensiteit opgevolgd. In België werden Europese manifestaties georganiseerd en werden
ontmoetingen georganiseerd met de Belgische Europarlementsleden die in de Commissie
Transport zetelen.
Van 25 tot 26 oktober 2011 nam acod deel aan de spoorwegsectie ETF te Riga in Letland.
Tijdens deze sectie werd een werkdocument besproken die een eerste overzicht geeft van
de stemming in de Commissie Transport betreffende de herziening van het 1ste
spoorwegpakket. Hier na volgt een samenvatting van het werkdocument.

 

Enkele resultaten van de stemming
Uiteindelijk werden 133 amendementen aangenomen van de 750 die werden ingediend op
het voorstel tot herziening van het 1ste spoorwegpakket.

Minimumdienstverlening
Het voorstel over de verplichte invoering van een minimumdienstverlening werd met grote
meerderheid verworpen door de leden van de Commissie Transport.
Enkel de liberale fractie (ALDE) heeft tot het laatste moment van de discussie hier tegen
obstructie gevoerd en gepleit in het voordeel van een minimumdienstverlening.

De scheiding en de liberalisering uitgesteld
Het voorstel om over te gaan tot een totale scheiding van infrastructuur en exploitatie, het
einde van het holdingmodel en het voorstel tot onmiddellijke liberalisering van al het
reizigersverkeer werd uitgesteld.
De Commissie Transport heeft een nieuw artikel goedgekeurd. Dit artikel geeft aan de
Commissie Transport de opdracht om ten laatste tegen 31 december 2012 met nieuwe
wetgevende initiatieven te komen betreffende de scheiding en de liberalisering.


Ter herinnering:
Het is niet de Commissie Transport die deze voorstellen heeft ingediend. Het is de
verslaggeefster Serracchiani (Sociaaldemocraten - S&D) die met de steun van de voorzitter
van de Commissie Transport, de Engelsman Simpson (S&D) die het debat over de scheiding
hebben ingeleid.
De ‘schaduw’ verslaggever, de Spanjaard Tremosa in naam van de liberale fractie, en
Italiaanse en Franse leden van de katholieken/conservatieven (PPE) wilden dan weer een
totale liberalisering van het reizigersverkeer.


We moeten nu een grondige analyse maken van de bevindingen/ervaringen en de
standpunten van de verschillende politieke groeperingen (en/of nationale) om onze
strategie te bepalen voor het volgende jaar.

De spoorgerelateerde diensten
Er werd in compromis een amendement aangenomen die nog altijd de organisatorische
scheiding, de scheiding van de besluitvorming en de scheiding van de boekhouding oplegt.
De eis om over te gaan tot een juridische scheiding werd niet weerhouden.
Een grote meerderheid keurde het compromis van amendement goed.


Het valt moeilijk in te schatten welke impact deze maatregelen zullen hebben voor het
personeel dat in deze diensten is tewerkgesteld. Uit ervaring weten wij -rekening houdende
met de scheiding van de boekhouding infrastructuurbeheerder, goederentransport en
reizigersverkeer – dat dit zal leiden tot een verdere fragmentering en opdeling van het
spoorwegpersoneel.

De spoorwegregulator
Een van de belangrijkste onderwerpen van de Commissie Transport is de definitie van de
activiteiten en taken van de spoorwegregulator. Het Europees parlement dringt aan op een
sterke en onafhankelijke spoorwegregulator. De spoorwegregulator moet over de nodige
competenties en bevoegdheden beschikken om te sanctioneren en boetes op te leggen.
De Commissie Transport heeft beslist een wettelijke procedure op te starten om binnen de
twee jaar een Europese spoorwegregulator in te stellen.


Welke de impact van deze maatregel zal zijn moet nog worden geanalyseerd. Toch merken
we het volgende op. De spoorwegregulator heeft een soort van waakhondfunctie tegenover
de veiligheidinstantie (NSA) wat de homologatie van het materieel betreft. Verder moet de
spoorwegregulator jaarlijks de vertegenwoordigers van de gebruikers van het
reizigersverkeer en het goederenverkeer consulteren betreffende de spoorwegmarkt, de
transparantie van de dienstverlening enz.

De tarieven voor het gebruik van de infrastructuur
De Commissie Transport heeft beslist om de factor “geluid” op te nemen in de berekening
van de kosten voor het gebruik van de infrastructuur. Dit in tegenstelling met het vervoer
over de weg waar deze verplichting niet bestaat. Dit kunnen we dus eerder als negatief
beschouwen.


Er werd ook een groot debat gevoerd of men de kosten van de lonen, pensioenen en andere
sociale kosten (kinderopvang, restaurants, scholen en sociale diensten) mogen opgenomen
worden in de berekening van de tarieven voor het gebruik van de infrastructuur. De
Commissie Transport was hier geen voorstander van. Het Europees parlement heeft
uiteindelijk beslist om de kosten voor de lonen, pensioenen, restaurants en sociale diensten
(uitgezonderd kinderopvang en scholen) toch op te nemen.

Enkele positieve aspecten….
De Commissie Transport heeft de verplichting ingevoerd om een rapport te maken over de
gevolgen van de marktwerking op de sociale omstandigheden en werkgelegenheid.
Het valt af te wachten wat dit concreet in de praktijk betekent.
Men heeft ook de verplichting ingevoerd om de vakbonden (en derden…) te raadplegen bij
de invoering van een strategie ter ontwikkeling van de vereiste infrastructuur.
De Commissie Transport heeft een amendement aangenomen (voorgesteld door ETF) die de
bepaling terug invoert waarbij de overheid de historische schuld overneemt van de
spoorwegondernemingen bij het inwerking treden van de richtlijn.
De Commissie Transport had deze bepaling ingevoerd vanaf 2001 en voor de nieuwe
lidstaten vanaf hun aansluiting bij de Europese Unie.
Wat betreft de toekenning van de licentie aan de spoorwegondernemingen werd de bijlage
met de voorwaarden over het respecteren van de sociale wetgeving en de veiligheid
aangepast en verbeterd.

….Enkele negatieve aspecten

Geautoriseerde aanvragers voor de toegang tot de infrastructuur

De Commissie Transport heeft de voorstellen, die werden geformuleerd door ETF, tot het
opnieuw invoeren van de huidige regelgeving verworpen.
Dit betekent dat met de huidige wetgeving enkel de spoorwegondernemingen als
geautoriseerde aanvragers worden erkend. Ook kan elke lidstaat daar over individueel
beslissen voor zijn eigen territorium.
De Commissie Transport heeft nu beslist dat ook ‘andere’ (vb. laders, logistieke bedrijven…)
dan de spoorwegondernemingen toegang tot de infrastructuur kunnen aanvragen.
Rest ons de zwakke garantie (ook voorgesteld door ETF) dat de mogelijke andere kandidaten
een contract moeten hebben afgesloten met een spoorwegonderneming.


Onafhankelijkheid van de infrastructuurbeheerder


De infrastructuurbeheerder moet zijn eigen informaticastructuren beheren. Er mag geen
synergie zijn met de exploitatie.
De infrastructuurbeheerder en de operatoren zijn elk verantwoordelijk voor het beheer van
hun personeel. Dit zou kunnen betekenen dat modellen waar bij het mobiele personeel is
ondergebracht in één enkele entiteit ‘tractie’ niet meer mogelijk zouden zijn. Ze moeten
afzonderlijk worden beheerd door de infrastructuurbeheerder en de exploitant.

Ondertussen heeft de Europese Commissaris voor Transport, Kallas, een brief gestuurd naar
de Commissie Transport met de melding dat in de loop van volgend jaar wetgevende
initiatieven zullen worden genomen.

Met ander woorden, de discussie is nog niet afgerond. We moeten verder waakzaam blijven
en proberen de stemming in voltallige zitting in het Europees parlement te beïnvloeden. De
discussie in het Europees parlement wordt ingeleid op 14 november 2011. De stemming zou
dan plaats vinden op 15 november.
We moeten vermijden dat de voorstellen tot herziening van het 1ste spoorwegpakket een
stap achteruit betekenen ten aanzien van de huidige regelgeving.


Acod zal zich verder blijven inzetten en deel nemen aan de acties die door ETF worden
georganiseerd. We houden u verder op de hoogte.


Met vriendelijke groeten

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Nationaal secretaris