DE SPOORWEGEN VERBINDEN MENSEN

Version française

Het Nationaal Uitvoerend Bureau uitgebreid tot de bestendige secretarissen van CGSP Cheminots / ACOD Spoor vergaderde op donderdag 23 mei 2013 te Brussel. Het NUB benadrukt nogmaals, in tegenstelling tot sommige politieke standpunten, dat ze zich nooit akkoord heeft verklaard met de idee van een gescheiden structuur. Het blijft deze structuur dan ook afkeuren na de talrijke incidenten in onze onderneming, waarbij de CEO’s volkomen onafhankelijk van elkaar blijven handelen.

 

NMBS luistert niet

We moeten dan ook vaststellen dat de NMBS-groep haar beleid inzake herstructurering van de drie entiteiten voorzet en dit ondanks de waarschuwing van onze vakorganisatie aan de minister van overheidsbedrijven. Deze houding is totaal onbegrijpelijk en verwerpelijk omdat ze de sociale vrede in de onderneming in het gedrang dreigt te brengen en zeer nadelig inwerkt op de door de minister voorgestelde hervorming.

Werkgelegenheid in het gedrang

Uiteraard blijft geen enkele sector van de onderneming gespaard en blijft de werkgelegenheid alsmaar afnemen, terwijl de regering toch beloofd had hieraan niet te raken. Deze toestand wordt zorgwekkend, zowel voor het personeel als voor de veiligheid op het spoor. De arbeidsvoorwaarden gaan er van maand tot maand op achteruit. Selectieve aanwervingen zonder enig sociaal overleg tonen aan dat het toch al geringe vertrouwen nog verder afbrokkelt. De verschillende begrotingsconclaven hebben duizenden arbeidsplaatsen gekost en bepaalde investeringen aan banden gelegd!

Onderhandelingen filière baan vastgelopen

Het NUB stelt ook vast dat de onderhandelingen over de filière baan - een van de belangrijkste dossiers voor onze vakbond - geen vooruitgang boeken. Dit terwijl de CEO van Infrabel goed op de hoogte is van onze eisen en maar al te goed weet waarom dit dossier dringend is om de dienstverlening op een veilige manier te kunnen gararanderen. ACOD Spoor /CGSP Cheminots zal alle nodige inspanningen doen om ervoor te zorgen dat dit dossier gunstig uitdraait voor de filière. Het spreekt voor zich dat onze vakorganisatie haar verantwoordelijkheid zal opnemen. Indien Infrabel ooit pogingen zou ondernemen om de onderhandelingen te doen vastlopen, zal ACOD niet nalaten om een aanzegging in te dienen!

Hervormingen zonder eind (en doel?)

De hervormingen volgen elkaar in hels tempo op in de verschillende departementen van de drie entiteiten van de NMBS-groep. Het NUB hekelt deze toestand en eist een moratorium opdat de debatten op een objectieve en serene manier zouden kunnen worden gevoerd. We mogen niet blind zijn voor de druk die de verschillende directies uitoefenen met het oog op de aanwijzing van de toekomstige CEO’s! Heel deze toestand is onhoudbaar en onaanvaardbaar voor het personeel, dat het slachtoffer is van deze buitensporige ambities in vergelijking met wat op het sociale vlak op het spel staat.

Minister moet optreden

ACOD Spoor / CGSP Cheminots eist dat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt, zoals beloofd tijdens de laatste ontmoeting. We dringen erop aan dat hij, samen met de erkende vakorganisaties, een soort van “gentlemens agreement” uitdoktert om het spoorwegpersoneel alle garanties te bieden met betrekking tot de verworvenheden – zowel van het actieve spoorwegpersoneel als van de gepensioneerden. De vakorganisatie vindt dat er een overgangs-CEO moet worden aangeduid en dat zijn rol volkomen ondubbelzinnig moet vastgelegd worden in samenspraak met de erkende vakbonden. Deze aanwijzing moet gepaard gaan met de garantie dat de paritaire debatten met de verantwoordelijken van de erkende vakorganisaties worden gerespecteerd.

ACOD Spoor / CGSP Cheminots houdt de vinger aan de pols

Het NUB draagt het nationaal secretariaat dan ook op om in de loop van de maand juni een nationaal comité bijeen te roepen om de toestand te evalueren, er een politieke analyse van te maken en de onderhandelaars eventueel te mandateren voor het gevolg dat dient gegeven te worden aan de koninklijke besluiten, die door de regering zullen worden opgesteld en voorgesteld. Hoe dan ook acht het NUB dit nationale comité van cruciaal belang, omdat het zal bepalen in welke mate het spoorwegpersoneel nog vertrouwen kan hebben in de minister van overheidsbedrijven. Het spreekt voor zich dat de minister zich bewust moet zijn van en oog moet hebben van het feit dat de gespannen sfeer waarin de werknemers van het spoor zich bevinden, wel eens de doorslag zou kunnen geven wanneer de basis gaat beslissen.

M. Abdissi

voorzitter CGSP Cheminots / ACOD Spoor

 

J.P. Goossens

algemeen secretaris ACOD Spoor / CGSP Cheminots

0478 88 02 13

 

S. Piteljon

algemeen secretaris CGSP Cheminots / ACOD Spoor


 

Le BEN (Bureau Exécutif National) de l'ACOD Spoor/CGSP Cheminots élargi aux secrétaires permanents s'est réuni ce jeudi 23 mai 2013 à Bruxelles.

Il rappelle avec insistance que, contrairement à certaines déclarations politiques, notre organisation syndicale n'a jamais marqué son accord en faveur d'une structure séparée. Par contre, il continue à la condamner au vu des incidents qui ont émaillé notre entreprise, plus particulièrement, à cause des CEO qui se comportent de manière tout à fait indépendante.

 

Force est de constater que, malgré la mise en garde de notre organisation syndicale à l'égard du Ministre des Entreprises Publiques, le groupe SNCB poursuit sa politique destructrice en matière de restructurations. Cette attitude des CEO est d'autant plus incompréhensible et condamnable qu'elle remet en cause la paix sociale au sein de l'entreprise. De plus, elle interfère lourdement avec la réforme proposée par le MINISTRE.

Il va sans dire qu'aucun secteur de l'entreprise n'est épargné et que l'emploi ne cesse de se réduire et ce, alors que le gouvernement s'était engagé à ne pas y toucher. Cette situation devient préoccupante, d'une part, pour le personnel et, d'autre part, pour la sécurité sur le rail car les conditions de travail se dégradent au fil des mois. Des recrutements sélectifs ont été décidés sans concertation sociale et démontrent combien le déficit de confiance s'est encore creusé un peu plus. Quant à la dette de la SNCB, il note que les différents conclaves budgétaires ont lourdement pesé de sorte qu'ils ont conduit à la disparition de milliers d'emplois et à la réduction des investissements!

Le BEN note également que les négociations relatives à la filière de la voie, l'un des dossiers prioritaires pour notre syndicat, ne progressent pas alors que le CEO d'Infrabel connaît fort bien nos exigences. Garantir une sécurité optimale justifie l’urgence de ce dossier. La CGSP/ACOD mettra tout en œuvre pour que ce dossier trouve une solution favorable pour la filière. Il va sans dire que notre organisation syndicale prendra ses responsabilités et si d'aventure Infrabel tentait d'enliser les négociations en la matière, elle déposera un préavis!

Les réformes se déroulent à une cadence infernale au sein des différents départements des 3 entités du groupe SNCB. Le BEN dénonce cette situation et exige un moratoire afin que les débats puissent se dérouler de manière objective et sereine. Il ne faut pas se voiler la face, les pressions exercées par les différentes Directions trouvent leur origine dans le chef de la désignation des futurs CEO! Cette situation devient ingérable et inacceptable pour le personnel victime de ces ambitions disproportionnées par rapport aux enjeux sur le plan social.

L'ACOD/CGSP exige que le MINISTRE prenne ses responsabilités comme il s'était engagé à le faire lors de la derrière rencontre et insiste pour qu'il mette en place, avec les organisations syndicales reconnues, une forme de "gentlemen agreement" afin de donner toutes les garanties relatives aux acquis sociaux des cheminots tant actifs que pensionnés. Elle considère que la désignation du CEO "biodégradable" et son rôle devront être définis sans la moindre ambiguïté avec les organisations syndicales reconnues. Cette désignation devra aller de pair avec la garantie sur le respect des débats paritaires avec les responsables des organisations syndicales reconnues.

Dès lors, le Bureau Exécutif National charge le Secrétariat National de convoquer un Comité National qui devrait se tenir dans le courant du mois de juin. L'objectif de ce Comité National sera d'évaluer la situation, en faire l'analyse politique et donner un éventuel mandat aux négociateurs sur la suite à accorder quant aux Arrêtés Royaux qui seront rédigés et proposés par le gouvernement. Quoi qu'il en soit, le Bureau Exécutif National considère que ce Comité National sera d'une importance capitale car il permettra d'apprécier le degré de confiance que les cheminots pourront accorder au MINISTRE des entreprises publiques. Il est évident que celui-ci doit être conscient et sensible au fait que le contexte tendu dans lequel les travailleurs du rail se trouvent pourrait être déterminant quant à la décision que la base prendra.

M. Abdissi

voorzitter CGSP Cheminots / ACOD Spoor

 

J.P. Goossens

algemeen secretaris ACOD Spoor / CGSP Cheminots

0478 88 02 13

 

S. Piteljon

algemeen secretaris CGSP Cheminots / ACOD Spoor

top